Beleidsontwikkelingen geurhinder en veehouderij

Op deze pagina vindt u informatie die van belang is voor het landelijke geurbeleid over veehouderijen.

Uitspraak civiele rechter over de Wgv (2022)

De rechtbank in Den Haag heeft in september 2022 een uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van de Wet geurhinder en veehouderij. De rechter oordeelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van 8 van de 16 mensen die de zaak hebben aangespannen. Er is volgens de rechtbank in strijd met artikel 8 van het Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) gehandeld. De rechtbank heeft de Staat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

De uitspraak gaat over een zaak van burgers tegen de Staat. De uitspraak gaat niet over de rechtmatigheid van een verleende vergunning. De uitspraak is ook niet van een bestuursrechter, maar van een civiele rechter.

De uitspraak gaat alleen over de Wgv

De rechtbank overweegt in zijn uitspraak dat de Wet geurhinder en veehouderij uit balans is: er is geen fair balance tussen economische belangen van de veehouder en gezondheid/milieubelangen van omwonenden van veehouderijen. De uitspraak gaat alleen over geurhinder door veehouderijen en niet over andere thema's.

Brief aan Tweede kamer over het geurbeleid

De Staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer over geurhinder en veehouderij laten weten dat ze een voorstel voor wijziging van de geurregelgeving zal indienen. Wanneer de regelgeving wordt gewijzigd zal dit, op termijn, gevolgen hebben voor alle burgers en veehouderijen.

Geurbeleid veehouderijen bij gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun geurbeleid. Hierin hebben ze beleidsvrijheid. Het geurbeleid veehouderijen bij gemeenten betreft een eventuele geurverordening en vergunningverlening.

Op de pagina's over aanpak overbelaste situaties vindt u meer informatie over de mogelijkheden die wet- en regelgeving nu biedt.

Commissie Biesheuvel (2019)

De commissie Biesheuvel heeft een rapport opgesteld met daarin aanbevelingen over het geurbeleid voor veehouderijen. Dit is het rapport 'Geur bekennen'. Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris haar beleidsreactie op het rapport Commissie Geurhinder Veehouderij naar de Kamer gestuurd.

Bestuurlijke werkgroep (2016)

In 2015 en 2016 heeft een werkgroep 'evaluatie geurregelgeving en veehouderij' bestaande uit vertegenwoordigers van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO, LTO, GGD, Milieufederaties en afgevaardigden van burgergroeperingen een tussenadvies en een eindadvies opgesteld. Het eindadvies doet aanbevelingen voor één samenhangend toetsingskader. In het tussenadvies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurhinder worden twijfels geuit over de prestaties van luchtwassers. Vervolgens is een onderzoek gestart naar de prestaties van luchtwassers. Hierna zijn de emissiefactoren voor combiwassers in de Regeling geurhinder en veehouderij bijgesteld.