Beleidsontwikkelingen geurhinder en veehouderij

In 2015 is een bestuurlijke werkgroep ingesteld om de geurregelgeving te evalueren. Dit heeft in 2018 een vervolg gekregen en op 23 april 2019 heeft de Commissie Biesheuvel haar rapport opgeleverd. Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris haar beleidsreactie naar de Kamer gestuurd.

Commissie Biesheuvel

In de Kamerbrief van 3 april 2018 heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd een commissie in te stellen. Deze commissie onderzoekt maatregelen om geurhinder vanuit veehouderijen te beperken. De Commissie Biesheuvel is in de zomer van 2018 van start gegaan en richt zich op het inventariseren van maatregelen die geurhinder op korte termijn kunnen verminderen.

Daarnaast richt de commissie zich op het leveren van een bijdrage aan een robuust geurbeleid op de langere termijn. Met de Kamerbrief van 28 september 2018 is het plan van aanpak van de commissie naar de Tweede Kamer gestuurd. De commissie meldt daarin dat zij in december/januari haar rapport zal opleveren.

In de Kamerbrief van 6 november 2018 heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het beleid voor geuremissies uit stallen en over een aantal aspecten van de stalbeoordeling.

Op 23 april 2019 heeft de staatssecretaris het rapport 'Geur bekennen' van de commissie en haar eerste reactie op het rapport naar de Kamer gestuurd.

Beleidsreactie

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris haar beleidsreactie op het rapport Commissie Geurhinder Veehouderij naar de Kamer gestuurd.

Bestuurlijke werkgroep

In 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Mansveld van het ministerie Infrastructuur en Milieu een bestuurlijke werkgroep ingesteld. Deze werkgroep 'evaluatie geurregelgeving en veehouderij' heeft de regels voor geurhinder van de veehouderij geëvalueerd. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO, LTO, GGD, Milieufederaties en afgevaardigden van burgergroeperingen (zie TK 29383 nr. 240).

Tussenadvies

Op 29 september 2015 heeft de werkgroep een tussenadvies naar de Tweede Kamer gestuurd (zie TK 29383 nr. 244 inclusief bijlage met tussenadvies). In het tussenadvies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurhinder worden twijfels geuit over de prestaties van luchtwassers. Vervolgens is een onderzoek gestart naar de prestaties van luchtwassers.

Eindadvies

In oktober 2016 heeft de werkgroep een eindadvies opgesteld. Het eindadvies doet aanbevelingen voor één samenhangend toetsingskader. Dit toetsingskader geldt voor bouw- en milieuprocedures om geuroverlast voor de burger zoveel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft hierop haar reactie gegeven. Deze reactie is op 1 juni 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.