Rekenmodellen geur

Om de geurbelasting rond veehouderijen te berekenen, zijn er 2 rekenmodellen.

V-Stacks vergunning berekent de geurbelasting van een individuele veehouderij op omliggende woningen.

V-Stacks gebied berekent de achtergrondbelasting in een gebied. Gemeenten kunnen de uitkomsten gebruiken om een geurverordening met afwijkende normen en afstanden vast te stellen.

Onderwerpen

Rekenmodel V-Stacks vergunning

Het rekenmodel V-Stacks vergunning berekent de geurbelasting van een individuele veehouderij op omliggende woningen. De uitkomsten gebruikt het bevoegd gezag om te toetsen of  een veehouderij voldoet aan de maximaal toegestane geurbelasting. Het gebruik van V-Stacks vergunning is verplicht. Dat staat in artikel 2 van de  Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Zie verder de toelichting bij Rekenmodel V-Stacks vergunning.

Versies V-Stacks vergunning

Het rekenmodel V-Stacks vergunning is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beschikbaar voor iedereen. U kunt het downloaden, installeren en vervolgens berekeningen uitvoeren. De laatste versie, maar ook oudere versies, vindt u in het overzicht met Versies V-Stacks vergunning.

Handleiding V-Stacks vergunning

InfoMil biedt een actuele handleiding bij rekenmodel V-Stacks vergunning. In deze handleiding staat informatie over de werking en het gebruik van het model. Ook staan er adviezen in over de keuze van parameters in veelvoorkomende gevallen. De laatste versie, maar ook oudere versies, vindt u in het overzicht met Handleidingen V-Stacks vergunning.

Rekenmodel V-Stacks gebied

Het rekenmodel V-Stacks gebied kunnen gemeenten gebruiken om de achtergrondbelasting van geur te berekenen. Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een gebiedsvisie. En het maken en vaststellen van een geurverordening. Zie Staatscourant 2006, 246 onder 3. van de toelichting.

De gemeente kan in de geurverordening eigen normen en afstanden opnemen die afwijken van de landelijk gestelde normen. Deze landelijke normen staan in de Wet geurhinder en veehouderij en in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit . Het is niet wettelijk verplicht om dit verspreidingsmodel te gebruiken bij het opstellen van een geurverordening.

Versies V-Stacks gebied

Het rekenmodel V-Stacks gebied is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beschikbaar voor iedereen. U kunt het downloaden, installeren en daarna berekeningen uitvoeren. De laatste versie, maar ook oudere versies, vindt u in het overzicht met Versies V-Stacks gebied.

Handleiding V-Stacks gebied

InfoMil biedt een actuele handleiding bij het rekenmodel V-Stacks gebied. In deze handleiding staat informatie over de werking en het gebruik van het model. Ook staat er uitleg in over de invoergegevens. De laatste versie, maar ook oudere versies, vindt u in het overzicht met Handleidingen V-Stacks gebied.

Foutmeldingen en oplossingen

Bij de installatie of bij gebruik van de V-Stacksmodellen kunt u tegen technische problemen aan lopen. De modellen geven in sommige situaties een melding. De bij InfoMil bekende oplossingen en uitleg van meldingen vindt u in het overzicht van foutmeldingen en oplossingen.

Achtergronden bij V-Stacks modellen

De rekenmodellen V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied hebben een gemeenschappelijke achtergrond. Beide zijn afgeleid van het Stacks-model, dat rekent volgens de beschrijving van het Nieuw Nationaal Model (NNM).  Beide V-Stacks modellen zijn ontwikkeld voor een ander doel en verschillen daarom op een aantal punten van elkaar en van het NNM. De achtergrond, overeenkomsten en verschillen zijn verder uitgelegd op de pagina achtergronden bij V-Stacksmodellen.

Jurisprudentie over V-Stacks modellen

Over het gebruik van V-Stacks vergunning is er jurisprudentie verschenen. Een selectie:

  • ABRvS, 201402062/1/A4, 13 mei 2015, Limburg
    Geldende versie (v2010.1) van V-Stacks vergunning gebruiken, ook bij lopende discussies over het model.
  • ABRvS, 201304177/1/A4 van 19 februari 2014, Baarle-Nassau
    Gebruik van de in de Rgv aangewezen versie van V-Stacks vergunning  is verplicht. Ook al wijkt de werkelijke meteo ter plaatse wat af van de meteo die het model hanteert.