Geuronderzoek combi-luchtwassers

Eind 2018 is gestart met een vervolgonderzoek aan combi-luchtwassers. Doel van dit onderzoek is het verbeteren van het rendement van deze luchtwassers. Recent zijn de eerste resultaten gepubliceerd.

Vervolgonderzoek combi-luchtwassers

De belangrijkste uitkomsten van het eerste deelproject zijn:

  • Uit de metingen op twee praktijklocaties in Duitsland blijkt dat de biologische combi-luchtwassers een geurrendement hadden variërend van 20 tot 49%. Dit is lager dan het rendement volgens eerdere Duitse studies.
  • De gemeten geurrendementen zijn vergelijkbaar met de rendementen van de Nederlandse luchtwassers op basis waarvan de Rgv in juli 2018 is aangepast.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat bestaande verschillen in dimensionering en ontwerpcriteria tussen Duitsland en Nederland leiden tot grote verschillen in geurrendement.
  • De gevonden ammoniakrendementen voor beide locaties (minimaal 90%) waren beter dan in de eerdere praktijksteekproef. Ze voldeden aan de eisen zoals die in Nederland gelden.

Vervolgstappen

Het 2e en 3e deelproject van het onderzoek zijn gestart. Deelproject 2 richt zich op het optimaliseren een praktijkluchtwasser (case studie). In deelproject 3 kijkt de WUR naar de invloed van de dimensionering van de luchtwasser op het rendement voor ammoniak. Eind dit jaar worden de resultaten van deze deelprojecten verwacht.

Eerdere geuronderzoeken

In 2018 zijn twee rapporten verschenen over onderzoek naar het rendement van luchtwassers. De focus van het onderzoek lag op geur. Op 3 april 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over deze onderzoeken.

Onderzoek en resultaten

Door Wageningen UR Lifestock Research (WUR) is in opdracht van het ministerie de effectiviteit van luchtwassystemen onderzocht. Hieruit bleek dat de geurreductie van de combiwassers in de praktijk veel lager is dan waar in de regelgeving van wordt uitgegaan. De prestaties van de enkelvoudige luchtwassers kwamen wel overeen met de in de regelgeving opgenomen waarden.

Vervolg

In de brief van 3 april 2018 legt de staatssecretaris uit hoe zij met de resultaten van het onderzoek om wil gaan. Het is noodzakelijk de emissiefactoren voor geur van de combiwassers in de regelgeving aan te passen.

Op 19 juli 2018 is een wijziging van de Regeling geurhinder veehouderij gepubliceerd. Met deze wijziging zijn de emissiefactoren voor geur van alle gecombineerde luchtwassystemen en één biologisch luchtwassysteem verhoogd. De geurreductiepercentages van combiwassers zijn hiermee zoveel mogelijk gelijkgesteld aan die van enkelvoudige luchtwassers. In de toelichting bij deze wijziging vindt u meer informatie.

Zie ook: Stand van zaken beleid geuremissies.