Geuronderzoek combi-luchtwassers

Eind 2021 is het vervolgonderzoek aan combi-luchtwassers afgerond. Doel van dit onderzoek was het verbeteren van het rendement van deze luchtwassers. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn hieronder weergegeven.

Vervolgonderzoek combi-luchtwassers

De aanleiding voor het vervolgonderzoek aan combi-luchtwassers was de twijfel over de geurreductie van deze luchtwassers in de praktijk. Uit eerder onderzoek van de WUR naar de geurreductie bleek dat combi-luchtwassers gemiddeld een aanzienlijk lager rendement voor geurverwijdering lieten zien. Medio 2018 heeft de staatssecretaris van het ministerie van IenW daarom in de regelgeving het geurrendement van combi-luchtwassers verlaagd.

Deelprojecten

Het vervolgonderzoek aan combi-luchtwassers is opgesplitst in twee deelprojecten. Het doel van deelproject 1 was om na te gaan of het geurrendement positief wordt beïnvloed door een ruimere dimensionering van de luchtwasser. Deelproject 2 richtte zich op het optimaliseren van een combi-luchtwasser in de praktijk. Het uitgangspunt van dit onderzoek was dat wanneer de ammoniakverwijdering van een luchtwasser geoptimaliseerd wordt, ook verwacht mag worden dat de geurreductie zal verbeteren.

Deelproject 1

De belangrijkste uitkomsten van het eerste deelproject 'Dimensionering' zijn:

  • Er zijn geen aanwijzingen dat bestaande verschillen in dimensionering en ontwerpcriteria tussen Duitsland en Nederland leiden tot grote verschillen in geurrendement.
  • Uit de metingen op twee praktijklocaties in Duitsland blijkt dat de biologische combi-luchtwassers een geurrendement hadden variërend van 20 tot 49%. Dit is lager dan het rendement volgens eerdere Duitse studies.
  • De gemeten geurrendementen zijn vergelijkbaar met de rendementen van de Nederlandse luchtwassers op basis waarvan de Rgv in juli 2018 is aangepast.
  • De gevonden ammoniakrendementen voor beide locaties (minimaal 90%) waren beter dan in de eerdere praktijksteekproef. Ze voldeden aan de eisen zoals die in Nederland gelden.

Deelproject 2

De belangrijkste uitkomsten van het tweede deelproject ‘Optimaliseren’ zijn:

  • Combi-luchtwassers kunnen voor ammoniak voldoen aan de rendementen zoals die in de regelgeving zijn vastgelegd.
  • Voor geur is het beeld anders. Het is onwaarschijnlijk dat de hoge geurrendementen, zoals die golden voordat deze in de regelgeving naar beneden zijn aangepast, behaald worden. Dit geldt ook bij een goed werkende combi-luchtwasser.
  • Geadviseerd wordt om luchtwassers van ammoniaksensoren te voorzien voor de continue monitoring van ammoniak op zowel de ingaande als uitgaande lucht.
  • Het is van belang om naast het bewaken van de gemeten procesparameters van de combi-luchtwasser, regelmatig visuele controles uit te voeren. Ook moet er adequaat gehandeld worden door de veehouder als het proces niet goed verloopt en zich storingen voordoen.
  • De werking van de biologische combi-luchtwasser blijkt voor ammoniak sterk samen te hangen met de zuurtegraad (pH) van het waswater. Deze zuurtegraad moet binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Dit kan met een systeem dat de zuurtegraad t automatisch regelt.

Beleidsreactie nav het vervolgonderzoek

Op basis van het vervolgonderzoek is de conclusie dat de geurrendementen van combi-luchtwassers nu niet verhoogd kunnen worden. De huidige geurrendementen, zoals die zijn vastgelegd in regelgeving vanaf juli 2018 blijven in stand.

Van belang is dat er een beter inzicht komt in de samenstelling en invloed van de verschillende stoffen waar geur uit bestaat. In opdracht van het ministerie van IenW wordt daarom onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en validatie van een chemisch-analytische meetmethode voor geurmetingen in de veehouderij. Hiervan worden in de loop van het volgende jaar resultaten verwacht. Voor meer informatie zie de Kamerbrief ‘Onderzoek rendement combiluchtwassers’.

Eerdere geuronderzoeken aan luchtwassers

In 2018 zijn 2 rapporten verschenen over onderzoek naar het rendement van luchtwassers. De focus van het onderzoek lag op geur. Uit het onderzoek bleek dat de geurreductie van combi-luchtwassers in de praktijk veel lager is dan waar in de regelgeving van wordt uitgegaan. De prestaties van de enkelvoudige luchtwassers kwamen wel overeen met de in de regelgeving opgenomen waarden.

Kamerbrief

In de brief  van 3 april 2018 naar de Tweede Kamer legt de staatssecretaris uit hoe zij met de resultaten van het onderzoek om wil gaan. Hierbij geeft zij aan dat het noodzakelijk is om de emissiefactoren voor geur van de combiwassers in de regelgeving aan te passen.

Wijziging van de Regeling geurhinder veehouderij

Op 19 juli 2018 is vervolgens een  een wijziging van de Regeling geurhinder veehouderij (Rgv) gepubliceerd. Met deze wijziging zijn de emissiefactoren voor geur van alle gecombineerde luchtwassystemen en 1 biologisch luchtwassysteem verhoogd. Voor de combi-luchtwassers met een biologische wasstap naar een reductiepercentage voor geur van 45%. Voor de combi-luchtwassers met een chemische wasstap naar een reductiepercentage van 30%. De geurreductiepercentages van combiwassers zijn hiermee zoveel mogelijk gelijkgesteld aan die van enkelvoudige luchtwassers. De emissiefactoren voor ammoniak zijn niet aangepast.

Zie ook: Stand van zaken beleid geuremissies.