Vervallen regelgeving

Tot 2007 ging de beoordeling van geurhinder van veehouderijen voor de milieuvergunning met een wet en met drie richtlijnen. Dat was afhankelijk van het gebied waarin de veehouderij lag:

  • Voor reconstructiegebieden gold de Wet stankemissie veehouderijen (Wsv)
  • Voor de rest van Nederland gold de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder (Rvs), aangevuld met de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en het Cumulatierapport

Inmiddels geldt deze regelgeving niet meer. Nu is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader voor geur bij het verlenen van omgevingsvergunningen milieu aan veehouderijen. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning milieu nodig hebben, gaat de beoordeling van geur van dierenverblijven met het Activiteitenbesluit.