OBM fijnstof

Valt een veehouderijen volledig onder het Activiteitenbesluit? Dan kan deze een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets voor fijnstof (OBM fijnstof) nodig hebben op basis van artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo. Een OBM is nodig voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden in landbouwhuisdieren in dierenverblijven met bepaalde aantallen dieren.

Beoordeling voor fijnstof

Het bevoegd gezag kan de aanvraag OBM fijnstof alleen toetsen op het aspect fijnstof (PM10). Dit volgt uit artikel 5.13b, zesde lid van het Besluit omgevingsrecht. Er is hiernaast geen ruimte voor een aparte toets op mogelijke risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van een veehouderij.

Weigeren kan alleen op de fijnstof-gronden. Wel heeft gezondheid bij het vaststellen van het toetsingskader een rol gespeeld. Voorschriften aan een OBM verbinden is niet mogelijk, dus ook niet vanwege risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van een veehouderij.

Conclusie

Het onderdeel 'Instrumenten milieu' gaat niet in op de OBM fijnstof. Want bij een besluit om wel of niet een OBM fijnstof te verlenen, mogen gezondheidsrisico’s van veehouderijen niet apart beoordeeld worden. Het bevoegd gezag toetst de aanvraag OBM fijnstof alleen op het aspect fijnstof.