Gezondheidseffecten

Dit onderdeel beschrijft op hoofdlijnen wat er bekend is over de relatie tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden. Het zogenaamde VGO-onderzoek (Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden) speelt een belangrijke rol in de kennisontwikkeling. Ook hebben de onderzoeksresultaten invloed op hoe omwonenden tegen mogelijke risico’s aankijken.

Deze handreiking concentreert zich op de impact en beperking
van stalemissies, zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak. Het onderdeel 'Aspecten bij motivering (on)aanvaardbaarheid risico’s' geeft kort aandacht aan de opeenstapeling van daarmee samenhangende gezondheidseffecten en bijvoorbeeld geurhinder en geluidhinder door veehouderijen.

Relaties veehouderij en gezondheid

Welke stoffen?

Wat weten we over specifieke stoffen, als mogelijke verklaring voor de gevonden verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden?

Zekerheid verbanden en vertaling naar andere gebieden

Welke (on)zekerheden spelen een rol bij onderzoek naar de relaties tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden?

Toepassing kennis over gezondheidsrisico' s

Hoe kan de kennis over gezondheidsrisico's van veehouderijen worden toegepast in besluitvorming?

Voorzorg

Voorzorg houdt in dat het bevoegd gezag afweegt of de belangen (zoals gezondheid van omwonenden) en de geconstateerde risico’s die deze belangen kunnen schaden, zó zijn dat deze moeten leiden tot maatregelen.