Lozingsvoorschriften werkzaamheden aan vaste objecten

Bij werkzaamheden aan vaste objecten zoals slopen, reinigen en conserveren kan afvalwater ontstaan.  Gebouwen, bruggen en viaducten zijn voorbeelden van vaste objecten. Om directe verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen zijn er algemene regels opgesteld.

Inhoud

Ramspolbrug

Toepassingsgebied

Bij werkzaamheden aan vaste objecten zoals slopen, reinigen en conserveren kan afvalwater ontstaan. In het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Reinigingswerkzaamheden
 • Conserveringswerkzaamheden
 • Sloop-, en renovatiewerkzaamheden
 • Andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten
 • Nieuwbouw van vaste objecten

Als deze activiteiten in de nabijheid van oppervlaktewater plaats vinden gelden onderstaande regels.

Uitzondering

Reinigingswerkzaamheden die regelmatig plaatsvinden vallen buiten het toepassingsgebied. Denk aan bijvoorbeeld ramenlappen. Een uitgebreide beschrijving van reinigingswerkzaamheden die onder deze uitzondering vallen vindt u op de pagina 'Periodiek verwijderen vuilafzetting'.

Afvalwater dat bij deze periodieke werkzaamheden vrijkomt mag men wel lozen. Lozing op het oppervlaktewater heeft niet de voorkeur. Beter is om dit water te lozen op rioolstelsels of de bodem.

Vindplaats

Afhankelijk van de plaats van de objecten is het besluit lozen buiten inrichtingen of het activiteitenbesluit van toepassing. Beide besluiten bevatten dezelfde voorschriften.  Het Besluit lozen buiten inrichtingen is van toepassing op de activiteiten buiten inrichtingen.  Het Activiteitenbesluit is van toepassing op de activiteiten binnen inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.

De vindplaats van de verschillende voorschriften:

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het besluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

Ook valt deze activiteit onder de definitie van inrichting type A (artikel 1.2). Dat betekent dat een inrichting type A die deze lozing uitvoert niet hoeft te melden. Dit staat in artikel 1.4 van het AB.

In de nota van toelichting van het Besluit lozen buiten inrichtingen (pdf, 29 kB) vindt u een afbakening voor welke activiteiten lozen is toegestaan. De tekst is opgenomen en op deze pagina verwerkt.

BBT

Het doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat stoffen en afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt.

Er is sprake van 'nabijheid van oppervlaktewater' als door de reinigings- en onderhoudsactiviteiten stoffen in het oppervlaktewater kunnen komen. Ook als dat bijvoorbeeld door verwaaiing gebeurt door periodiek uitgevoerde reinigingswerkzaamheden.

Meldingseisen

Een werkplan is verplicht als er geloosd wordt bij het uitvoeren van sloop- of renovatiewerkzaamheden aan, of nieuwbouw van, vast objecten (artikel 1.13a AB).

Verboden en voorwaarden

In het algemeen geldt dat het verboden is afvalwater dat bij deze werkzaamheden ontstaat te lozen in:

 • de bodem of
 • rioolstelsels, zowel vuilwaterriool als hemelwaterstelsels.

Controle aspecten

 1. Na binnenkomen van de melding  de volledigheidstoets uitvoeren
 2. De aangebrachte voorzieningen  en genomen maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. De gebruikte lozingsroute moet in overeenstemming zijn met de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Is er visuele verontreiniging zichtbaar in het oppervlaktewater.
 5. Is er een werkplan aanwezig bij sloop, renovatie of nieuwbouw projecten(artikel 3.6b derde lid activiteitenbesluit).

Uw onderwerpen