Beschrijving Type A inrichting

Type A inrichtingen volgens het Activiteitenbesluit voeren 'lichte' milieubelastende activiteiten uit. Ze hoeven bij oprichting of wijziging niet te melden en er geldt geen vergunningplicht. Wel moet er sprake zijn van een "Wm-inrichting".

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een inrichting een type A inrichting is. Ook geeft de AIM aan welke onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn op een inrichting type A.

Definitie

Een inrichting type A is een bedrijf waar bepaalde milieubelastende activiteiten niet gebeuren. In artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit staan de voorwaarden die bepalen wanneer een bedrijf een inrichting type A is.

Hoofdregel: geen hoofdstuk 3 of 4 activiteiten

Zo mogen er bij een inrichting type A geen activiteiten gebeuren die in hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling staan.

Maar op deze regel zijn 16 uitzonderingen. Artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit somt ze op bij onderdeel i. Als een inrichting type A een van de volgende activiteiten uitvoert of gaat uitvoeren, dan blijft deze toch een type A-inrichting. De inrichting wordt dus géén type B. Enkele van deze activiteiten zijn:

Voorwaarde

Een bedrijf kan pas een type A inrichting zijn als het ook een 'inrichting in de zin van de Wet milieubeheer' is. Dat is de reden dat bijvoorbeeld praktijkruimten voor fysiotherapie, huis- en dierenartsen, kantoorgebouwen of winkels niet altijd 'Wm-inrichtingen' hoeven te zijn.

Verschillen met geen inrichting

Het maakt in de praktijk soms weinig uit of een bedrijf een type A inrichting is of geen inrichting. Mocht het toch een type A, dan hoeft het bedrijf niet te melden. Net zoals dat niet hoeft als het bedrijf geen inrichting is. Het belangrijkste verschil is dat een type A inrichting wel moet voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Zoals die voor de hier boven genoemde activiteiten uit hoofdstuk 3 of 4. Maar ook aan de algemene eisen voor bijvoorbeeld geluid of energiebesparing uit hoofdstuk 2.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van bedrijven die een type A-inrichting zouden kunnen zijn:

  • crèches, peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang
  • serviceflats, kinder- en jongerentehuizen, internaten en gezinsvervangende tehuizen, penitentiaire inrichtingen
  • opvanghuizen, blijf-van-mijn-lijf-huizen, tehuizen voor daklozen, asielzoekerscentra
  • kantoren, banken, wisselkantoren, postkantoren, stationsgebouwen, notarissen-, advocaten-, accountantskantoren, reisbureaus, reclame- en advertentiebureaus
  • kerken, moskeeën en synagoges
  • scholen
  • verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, tehuizen voor lichamelijk of geestelijk gehandicapten, psychiatrische klinieken
  • archieven en bibliotheken
  • pedicures, schoonheidsspecialisten en kappers

Voor alles geldt dus dat er ook altijd sprake moet zijn van een Wm-inrichting.

Rol van bevoegd gezag

Inrichtingen type A hoeven zich niet te melden. Dan is het mogelijk dat het bevoegd gezag niet gelijk op de hoogte is van een (nieuw)vestiging van dit type inrichting. Dit is het gevolg van het gekozen systeem om de druk van de administratieve lasten van bedrijven te beperken.

In de meeste gevallen heeft het bevoegd gezag al informatie over lokaties en de verschillende soorten type A-inrichtingen. Bijvoorbeeld door gemeentelijke belastingen, de omgevingsvergunning, erfpacht en dergelijke. Zo is het bevoegd gezag via andere afdelingen in de eigen organsatie wel op de hoogte van de vestiging van een nieuw type A-inrichting. Door goede afstemming kan deze informatie ook beschikbaar komen voor bijvoorbeeld de omgevingsdienst. Daarnaast kunnen klachten, gevelcontroles en bestanden van de Kamer van Koophandel meer inzicht geven over de lokatie van een type A-inrichting.

Toezicht en handhaving

Het bevoegd gezag mag toezicht houden op de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Deze gelden namelijk ook voor type A bedrijven. Ook als de inrichting zichzelf niet heeft gemeld. Het bevoegd gezag bepaalt of en met welke regelmaat zij de verschillende typen inrichtingen bezoekt in het kader van handhavingscontroles.


Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_iplo

Onder de Omgevingswet zijn er voor een deel van de huidige type A inrichtingen (activiteiten) geen Rijksregels. Het bevoegd gezag kan eventueel lokaal regels stellen.