Voorbeelduitwerking Regime 2: Coaten van metaal

Beschrijving bedrijf

Een metaalbedrijf lakt metalen radiatoren met behulp van één conventionele lak. Daarnaast wordt een verdunner (reiniger) gebruikt om de spuitapparatuur te reinigen. Deze verdunner wordt na gebruik gedestilleerd en opnieuw ingezet voor de reiniging van de spuitapparatuur. Het bedrijf heeft reeds een nageschakelde techniek geïnstalleerd (een thermische naverbrander). Het bedrijf kiest voor toetsing aan de emissiegrenswaarde voor afgassen en voor diffuse emissies om aan te tonen dat men aan afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit voldoet. De werkzaamheden vallen onder oplosmiddelenactiviteit nr. 8.

Opstellen oplosmiddelenboekhouding

Om de oplosmiddelenboekhouding correct te kunnen opstellen, moet worden bepaald welke situatie van toepassing is. In dit geval is er sprake van hergebruik binnen de activiteit en van een nageschakelde techniek; daarom is de situatie als beschreven in stap 4d (zie hoofdstuk 4.4) van toepassing. Voor de berekening van verbruik, input en totale emissie gelden dan de volgende formules:

  • Verbruik = I1 - O8
  • Input = I1 + I2
  • Totale emissie = I1 - O5 - O6 - O7 - O8

Berekening verbruik

Het verbruik is gelijk aan de hoeveelheid ingezet VOS (I1), verminderd met de hoeveelheid VOS die buiten de activiteit wordt hergebruikt (O8).

Berekening hoeveelheid ingezet VOS (I1)

De hoeveelheid ingezet VOS kan worden berekend uit de hoeveelheid gebruikt preparaat vermenigvuldigd met het VOS-gehalte van die preparaten.

De voorraadregistratie geeft inzicht in de beginvoorraad, de eindvoorraad en de hoeveelheid ingekochte lak en verdunner over een periode van één jaar. Ook ingekochte preparaten die weer verkocht zijn zonder te zijn gebruikt, worden weergegeven. De gebruikte hoeveelheid preparaat volgt uit de volgende formule:

Gebruikte hoeveelheid preparaat =

BP + IP - EP - VAP

  • BP = Beginvoorraad
  • IP = Ingekocht
  • EP = Eindvoorraad
  • VAP = Verkocht/afgevoerd
Gegevens Gebruikte hoeveelheid preparaat

IP

BP

EP

VAP

D = IP + BP -EP-VAP

Product

Ingekocht in 2013

(kg)

Voorraad per 1 jan 2013 (kg)

Voorraad per 1 jan 2014 (kg)

Afgevoerd of verkocht preparaat in 2013 (kg)

Totaal verbruikt preparaat in 2013 (kg)

1. lak

20.000

1.000

800

0

20.200

2. verdunner

3.000

500

300

0

3.200

Het VOS-gehalte van de lak en verdunner kan op basis van de veiligheidsinformatiebladen worden achterhaald. Zo kan de totale hoeveelheid VOS worden bepaald die in het proces is ingezet (I1).

Bepaling totale hoeveelheid VOS

Product

A

B

I1 (=A*B)

VOS-gehalte (%)

Verbruikt preparaat (kg)

Ingezet VOS (kg)

1. lak

50

20.200

10.100

2. verdunner

100

3.200

3.200

Totaal

13.300

Berekening hergebruik buiten de activiteit (O8)

In dit geval wordt er geen VOS buiten de activiteit hergebruikt (O8 = 0).

Berekening verbruik

Het verbruik is hier dus gelijk aan de hoeveelheid ingezet VOS = 13.300 kg.

Berekening input

De input is in deze situatie gelijk aan de hoeveelheid VOS die wordt ingezet (I1), vermeerderd met de hoeveelheid VOS die binnen de activiteit wordt hergebruikt (I2).

Berekening hoeveelheid ingezet VOS (I1)

De hoeveelheid VOS die is ingezet is al bepaald bij de berekening van het verbruik en is gelijk aan 13.300 kg.

Berekening hoeveelheid VOS die binnen de activiteit wordt hergebruik (I2)

Door destillatie van vervuilde verdunner kan 300 kg VOS weer opnieuw worden ingezet voor de reiniging van de spuitapparatuur.

Berekening input

Input =

13.300 + 300 = 13.600 kg

Bepaling afgasconcentratie en controleregime

In 2010 is voor de installatie een nul-meting uitgevoerd. Het betrof een FID-meting, gevolgd door GC-MS (zie hoofdstuk 6 'Meten en Controleren'). Met behulp van de FID werd een afgasconcentratie van 56 mg C/m3 gemeten.

Uit GC-MS blijkt dat het koolstofpercentage in de geëmitteerde VOS (de C-factor) 80% bedraagt. De VOS-emissie kan zo worden vastgesteld op 70 mg VOS/m3. Daarnaast zijn ook de ongereinigde massastroom en het debiet gemeten. De ongereinigde massastroom bedraagt 1120 mg C/m3. Dit komt overeen met 1400 mg VOS/m3. Het debiet komt uit op 10.000 m3 /uur.

Volgens afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit moet eens per drie jaar gemeten worden (zie hoofdstuk 6.1).

Bepaling diffuse emissie

Voor deze situatie kan de diffuse emissie worden berekend uit de ingezette hoeveelheid VOS (I1), verminderd met de niet-diffuse emissies (zie ook hoofdstuk 4.5). De niet-diffuse emissies zijn hier de afgasemissie (O1), de hoeveelheid VOS die via de naverbrander wordt verwijderd (O5), de hoeveelheid VOS die via afval word afgevoerd (O6), de hoeveelheid VOS die als onderdeel van het product wordt verkocht (O7) en de hoeveelheid VOS die buiten de activiteit wordt hergebruikt (O8).

Berekening O1

De afgasemissie (O1) =

afgasconcentratie x debiet x emissietijd

Het debiet en de afgasconcentratie zijn gemeten en bedragen respectievelijk 10.000 m3/uur en 70 mg VOS/m3. Uit een urenteller op de spuitapparatuur blijkt dat de emissietijd het afgelopen jaar gelijk was aan 800 uur.

Afgasemissie (O1) =

70x10-6 (kg VOS/m3) x 10.000 (m3/uur) x 800 (uur/jaar) = 560 kg VOS/jaar

Berekening O5

De hoeveelheid VOS die via de naverbrander wordt verwijderd (O5) is gelijk aan het verschil tussen de ongereinigde luchtstroom en de afgasemissie (O1).

Ongereinigde luchtstroom =

1.400x10-6 (kg VOS/m3) x 10.000 (m3/uur) x 800 (uur/jaar) = 11.200 kg VOS/jaar

O5 =

11.200 - 560 = 10.640 kg VOS/jaar

Berekening O6

De hoeveelheid VOS die via afval wordt afgevoerd (O6) wordt bepaald uit de concentratie VOS in het afgevoerde afval en de hoeveelheid afgevoerd afval. Uit metingen is gebleken dat het afgevoerde afval 50% VOS bevat. Totaal is er afgelopen jaar 1.000 kg afval afgevoerd. Dit komt overeen met 500 kg VOS/jaar.

Berekening O7

Voor deze activiteit mag de eventueel aanwezige hoeveelheid VOS die als onderdeel van een product wordt verkocht niet als O7 worden gerekend (zie hoofdstuk 4.5). O7 is hier dus gelijk aan 0.

Berekening O8

We hadden al eerder vastgesteld dat er geen VOS buiten de activiteit wordt hergebruikt. O8 is hier dus gelijk aan 0.

Berekening diffuse emissie

Diffuse emissie =

I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

Diffuse emissie =

13.300 - 560 - 10.640 - 500 - 0 - 0 = 1.600 kg VOS/jaar

Berekening totale emissie

Totale emissie =

I1 - O5 - O6 - O7 - O8

Totale emissie =

13.300 - 10.640 - 500 - 0 - 0 = 2.160 kg VOS/jaar

Al deze gegevens zijn reeds bepaald bij de berekening van de diffuse emissie.

Toetsing afgasemissie en diffuse emissie aan emissiegrenswaarden

Voor de coating van metaal (activiteit 8) met het oplosmiddelverbruik uit de geschetste situatie (I1 - O8 = 13.300 kg per jaar) geldt een emissiegrenswaarde in afgassen van 100 mg C/m3 en een diffuse emissiegrenswaarde van 20% van de oplosmiddelinput (zie tabel Regime 2). Het laatste komt overeen met 20% x 13.600 = 2.720 kg VOS/jaar.

De afgasconcentratie in de geschetste situatie is 56 mg C/m3, en daarmee voldoet het bedrijf aan de emissiegrenswaarde voor afgassen. Ook de diffuse emissie voldoet met 1.600 kg aan de emissiegrenswaarde voor de diffuse emissies van 2.720 kg. Het bedrijf voldoet dus aan de eisen van afdeling 2.11.