Telt eigen gebouw mee bij afvoer 2 meter bovendaks?

Vraag

Een veelvoorkomend voorschrift in de Activiteitenregeling bij geur is: ‘een afvoerpijp ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing'. Is dit inclusief de hoogte van het eigen gebouw?

Antwoord

Ja, de hoogte van het eigen gebouw telt mee daar het doel is te zorgen voor een betere verspreiding.

Voorschrift Activiteitenregeling bij geurrelevante activiteiten

"Ten behoeve van het voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden afgezogen dampen en gassen van het bedrijfsmatig bereiden van voedingsmiddelen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd:
a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd;"

Hoogste punt gebouw

Als het gebouw (of een gedeelte van het gebouw) zich binnen 25 meter bevind, moet gekeken worden naar het hoogste punt van het gebouw. Dit geldt ook voor het eigen gebouw. Uiteindelijk is het doel het zorgen voor een betere verspreiding. Hiervoor is het hoogste punt van belang.

Een afvoerpijp van 2 m boven de hoogste daklijn geldt ook als zich binnen een straal van 25 meter rond het bedrijf geen andere gebouwen bevinden. Of een geurgevoelig object zich in de nabijheid van het bedrijf bevindt is bij dit voorschrift niet relevant.