Bijeenkomst vergunningverleners LCP LVOC

Op 5 november 2019 van 10:00 tot 12:00 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een bijeenkomst voor vergunningverleners LCP en LVOC in Utrecht. Doel is om in vergunningen zoveel mogelijk de ondergrens van de BBT-GEN op te nemen.

Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord (SLA) is een samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden met als doel het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. Alle sectoren (verkeer, landbouw, industrie enzovoorts) moeten een bijdrage leveren. In 2030 moet de gezondheidswinst 50% zijn (ten opzichte van 2016) door het schoner worden van Nederlandse bronnen. Daarmee wordt toegewerkt naar de World Health Organization (WHO)-advieswaarden in 2030.

Voor de industrie kan dit onder meer door zoveel mogelijk de ondergrens van de BBT-range voor te schrijven. Dit is ook opgenomen in de Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord die in juli 2019 naar de Kamer is gestuurd (Kamerstuk 30 175 nr. 339). Het Rijk wil hierbij ondersteunen.

BREF LVOC en LCP

In respectievelijk augustus en december 2021 lopen de implementatietermijnen van de BBT conclusies van de BREF's Large Combustion Plants en Large Volume Organic Chemicals af. Tussen 2017 en 2021 past het bevoegde gezag de vergunningen aan. Daarmee wordt voldaan aan de Europese en aangepaste nationale (LCP) wetgeving. Ondanks dat de LCP is opgenomen in het Activiteitenbesluit is het mogelijk een strengere eis in de vergunning op te nemen.

Beide sectoren zijn grote emissiebronnen van NOx en fijnstof. Het van belang te onderzoeken of zo een bijdrage aan het Schone Lucht Akkoord kan worden geleverd.

Uitnodiging

Graag nodigt het ministerie van IenW u uit voor een informatiebijeenkomst over de implementatie van de BREF's LCP en LVOC. Tijdens dit gesprek zal het SLA worden toegelicht. Ook wordt geïnventariseerd hoe ver omgevingsdiensten zijn met de actualisatie van vergunningen en wordt bekeken of en hoe het Rijk ondersteuning kan bieden. Belangrijk is dat informatie met elkaar kan worden uitgewisseld en hoe dit na deze bijeenkomst  kan worden voortgezet.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 5 november van 10:00 tot 12:00 uur te Utrecht (exacte locatie volgt).

Aanmelden

Wanneer u zich opgeeft als deelnemer willen we u vragen om aan te geven voor hoeveel bedrijven u de vergunning moet aanpassen. Voor zowel de BREF LVOC als de BREF LCP. Ook het verzoek om bij de aanmelding de stand van zaken op te geven (in voorbereiding, in procedure, afgerond).

Opgeven kan via marlo.coolen@rws.nl tot uiterlijk 25 oktober 2019 .

Kenniscentrum InfoMil en het ministerie van IenW kijken uit naar uw komst.