Regelgeving in ontwikkeling: Lucht in het Activiteitenbesluit

Deze pagina geeft een overzicht van de toekomstige wijzigingen van het Activiteitenbesluit en beschrijft de gevolgen voor het milieuaspect lucht.

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Overzicht toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (de fragmentlink zelf wordt niet getoond)

Zie voor meer informatie over alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit: Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit.

Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Deze wijziging gaat over de implementatie in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Hiermee wijzigde paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Status
Het wijzigingsbesluit is op 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingsregeling op 21 november 2017 in Staatscourant nummer 65868. De wijzigingen traden op 19 december 2017 in werking.

Inhoudelijke gevolgen

De emissie-eisen die het Activiteitenbesluit in paragraaf 3.2.1 aan middelgrote stookinstallaties stelt, zijn in het algemeen al strenger dan die in de Richtlijn.

Nieuw is dat er ook emissie-eisen worden gesteld aan andere indirect gestookte middelgrote stookinstallaties, zoals thermische olie ketels en procesfornuizen. Voor middelgrote stookinstallaties die worden gestookt op vergunningplichtige brandstoffen, zijn nu emissie-eisen in paragraaf 5.1.5 opgenomen.

De emissie-eisen gaan voor nieuwe installaties vanaf december 2018 gelden. Voor bestaande middelgrote stookinstallaties vanaf 5 MW gelden de nieuwe emissie-eisen vanaf 2025. Voor de overige middelgrote stookinstallaties gelden de nieuwe emissie eisen vanaf  2030. De Europese richtlijn schrijft voor de stookinstallaties de meetfrequentie voor zodra de nieuwe emissie-eisen gelden.

De Europese richtlijn schrijft naast de emissie-eisen ook een registratie en register van middelgrote stookinstallaties voor. Hierdoor worden type A inrichtingen met een stookinstallatie voor verwarmingsdoeleinden vanaf 1 MW meldingsplichtige inrichtingen type B.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.


Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Links thema's Regelgeving in ontwikkeling AB