Studie kosteneffectiviteit zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft twee studies laten uitvoeren naar de beoordeling van kosteneffectiviteit van maatregelen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen naar lucht.

Het ministerie van IenW kan de studies gebruiken voor het vaststellen van de methode en bijbehorende referentiewaarden voor ZZS-emissies naar lucht en die verankeren in regels onder de Omgevingswet. Een kosteneffectiviteitsrange geeft het bevoegd gezag handvatten om de berekeningen van de kosteneffectiviteit te beoordelen.