Voorstel nieuwe EU-richtlijn luchtkwaliteit gepubliceerd

Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie het voorstel gepubliceerd voor de nieuwe richtlijn luchtkwaliteit. Het meest opvallende in het voorstel is de aanscherping van de grenswaarden voor de meest luchtvervuilende stoffen. Zo moeten uiterlijk in 2030 de jaargemiddelde concentraties PM2,5 en PM10 gedaald zijn naar respectievelijk 10 en 20 μg/m3. Dit is nu 25 en 40 μg/m3. Voor NO2 wordt de nieuwe waarde 20 μg/m3. Dit was 40 μg/m3. In 2050 moeten volgens de Commissie dan de advieswaarden zelf behaald zijn, in lijn met de visie 'Zero Pollution' die de EU heeft geformuleerd.

De Commissie stelt voor de 2 bestaande richtlijnen uit 2004 en 2008 samen te voegen. Met de aanscherpingen worden de Europese luchtkwalitieitseisen meer in lijn gebracht met de nieuwe advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganiatie (WHO) vorig jaar september heeft gepubliceerd.

Verder bevat het voorstel onder andere ideeën voor verbeteringen op het terrein van sancties als niet aan de eisen voldaan wordt, verduidelijkingen voor lokale overheden, en bepalingen op het terrein van meten en modelleren van de luchtkwaliteit en het maken van plannen om de lucht schoner te maken.

De luchtkwaliteitseisen in de richtlijn luchtkwaliteit gelden voor alle lidstaten van de Europese Unie. Ze vormen de basis voor bijvoorbeeld de grenswaarden in de nationale wetgeving. Ook bepaalt de richtlijn de eisen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat door het RIVM beheerd wordt. Op basis van dit meetnet rapporteert Nederland, net als andere lidstaten, hoe het staat met de luchtkwaliteit en of we aan alle eisen voldoen.

In de komende maanden wordt er zowel in de Raad van de Europese Unie als in het Europees Parlement onderhandeld over het voorstel. Vervolgens moeten Raad en Parlement het onderling eens worden. Dat proces duurt zo'n 1,5 jaar.