ISL3a - v 1.1 - 2008

Deze versie van ISL3a is verouderd en bevat fouten. Wij adviseren u de nieuwste versie te gebruiken! Tenzij u een goede reden heeft om deze versie te gebruiken.

Op deze pagina kunt u de eerste versie van rekenprogramma ISL3a downloaden. Met ISL3a kunnen concentraties PM10 en NO2 ten gevolge van punt- en oppervlaktebronnen van industriële en agrarische inrichtingen worden berekend. ISL3a is een implementatie van standaard rekenmethode 3 (SRM3) en gebaseerd op de rekenregels van het Nieuw Nationaal Model (NNM). Het rekenprogramma is geschikt voor eenvoudige situaties. Voor complexe situaties, bijvoorbeeld veel bronnen of bronnen van grote hoogte, of andere stoffen, kunnen andere modellen (goedgekeurd voor SRM3) worden gebruikt.

ISL3a is in opdracht van het Ministerie van VROM door KEMA ontwikkeld. ISL3a is gebaseerd op de rekenregels van het Nieuw Nationaal Model (NNM) dat al vele jaren voor luchtkwaliteitsberekeningen wordt gebruikt. Uitleg over het gebruik van ISL3a vindt u in de handleiding.

Implementatie Standaardrekenmethode Luchtkwaliteit 3 (ISL3a)
Voor het berekenen van de bijdragen van industriële, agrarische punt- of oppervlaktebronnen aan de bestaande of toekomstige concentraties is in Nederland standaardrekenmethode 3 (SRM3) voorgeschreven. Het gaat daarbij om de stoffen die genoemd worden in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer hoofdstuk 5 (luchtkwaliteitseisen).

In veel gevallen bestaat de behoefte om voor eenvoudige situaties aan te tonen dat van een mogelijke overschrijding van de In Betekenende Mate-grens (IBM) en/of van grenswaarden geen sprake zal zijn. Het ministerie van VROM heeft daarom de opdracht aan KEMA gegeven om een rekenmodel te ontwikkelen voor eenvoudige situaties. De naam is analoog aan ISL2 gekozen (een rekenmodel voor concentraties ten gevolge van motorvoertuigen op wegen in het buitenstedelijk gebied), dat een implementatie is van standaardrekenmethode 2.

Rekenmodellen moeten voldoen aan de voorgeschreven regels uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Randvoorwaarde voor ISL3a daarbij is dat het model voor 'eenvoudige' situaties, binnen de betrouwbaarheidsmarge, dezelfde uitkomst geeft als de berekening met een ander goedgekeurd model voor SRM3. Hiermee wordt een zodanige goede kwaliteit geleverd dat een complexere berekening met de reeds bestaande SRM3-modellen geen toegevoegde waarde meer biedt.

ISL3a is geschikt voor berekeningen van oppervlaktebronnen voor fijnstof en van puntbronnen voor fijnstof en NO2. Voor de NO-conversie wordt een vaste omzettingssnelheid van 5% conform het Nieuw Nationaal Model gebruikt. Cumulatie met bijvoorbeeld lijnbronnen is binnen ISL3a niet mogelijk; hiervoor kan webbased CAR gebruikt worden.

Voor berekeningen aan agrarische inrichtingen kunnen de emissiefactoren worden gebruikt zoals deze bekend zijn gemaakt door het ministerie van VROM. Onder het onderdeel landbouw op de InfoMil site vindt u nadere toelichting op fijnstof uit de agrarische sector.

Download ISL3a (versie 1.1) en de bijhorende handleiding.

Helpdesk
Mocht u tijdens het gebruik van ISL3a problemen of foutmeldingen tegenkomen waardoor u niet verder kunt met het uitvoeren van uw berekeningen, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Inmiddels is gebleken dat ISL3a enkele technische storingen kan geven. Deze storingen kunnen gemeld worden aan de helpdesk. Deze storingen zullen worden overlegd met het Ministerie van VROM en KEMA. De afhandeling van deze meldingen kan mogelijk meer tijd in beslag nemen dan normaal. Wij hopen op uw begrip.

Foutmeldingen en aandachtspunten van ISL3a

De handleiding van ISL3a geeft veel informatie om een berekening correct uit te kunnen voeren.

Veel voorkomende problemen én oplossingen, en aandachtspunten, bij het gebruik van ISL3a zijn:

  • 'het programma functioneert niet goed op het netwerk', het programma is in eerste instantie bedoeld voor een stand-alone-toepassing. Bij problemen met installatie op het netwerk, kunnen de kenmerken en instellingen van het netwerk naar de helpdesk worden gemaild.
  • 'ISL3a geeft de melding 'ERROR:(3) Path Not Found Can't create target file'', mogelijk is de uitvoerdirectory niet (goed) opgegeven bij het definiëren van het project. De directory moet worden opgegeven onder 'Definities' en project. Te wijzigen op het eerste definitie scherm, linksonder.
  • 'er worden geen contouren getoond', de contouren vallen wellicht buiten het gepresenteerde onderzoeksgebied. In ISL3a kan onder 'Berekenen' de contourwaarde worden aangepast, zodat de berekende waarde als contour wordt gepresenteerd. In het .blk-bestand (zie Handleiding ISL3a par 4.5) staan overigens de resultaten op de geselecteerde receptorpunten. Dit bestand is te openen met het 'kladblok'.
  • 'bij het uitvoeren van een berekening verschijnt de foutmelding 'range check error'', er zijn waarschijnlijk teveel receptorpunten ingevoerd voor de berekening. ISL3a kan met maximaal 2.500 receptorpunten rekenen. Wanneer er met een grid van 50*50 punten wordt gerekend is dit al 2500. Als er dan nog Te Beschermen Objecten (TBO) worden berekend dan zijn dit teveel receptorpunten, met andere woorden er wordt buiten de range gerekend en dat kan het programma niet aan.
  • hoe is de zeezoutcorrectie verwerkt? In ISL3a wordt niet gecorrigeerd voor zeezout! De gebruiker kan handmatig voor het aantal overschrijdingsdagen (overal in Nederland 6 dagen) en de jaargemiddelde concentratie (afhankelijk van gemeente, zie Regeling beoordeling) corrigeren.
  • voor agrarische bronnen is afgesproken, conform V-STACKS, te rekenen met een vaste temperatuur van de emissiestroom van 20° Celsius/293 graden Kelvin (NB 273 graden Kelvin is gelijk aan 0° Celsius). De gebruiker dient de default-waarde van 288 graden Kelvin dus aan te passen!
  • het kan voorkomen dat in plaats van de uittreesnelheid (v) alleen een volumestroom (Q) bekend is. Met de volgende formule kan dan de snelheid worden berekend: v= Q / A (A is de oppervlakte van de opening van de bron, voor een cirkel met straal r geldt: A = π * r2).