Rekenresultaten verkeer monitoringsronde 2018 beschikbaar

In 2018 vindt voor het negende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 25 juli 2018.

De Monitoringstool is maandag 11 juni om 16:00 gesloten voor invoer van verkeersgegevens en voortgangsformulieren. In deze monitoringsronde hebben 193 wegbeheerders de verkeersgegevens en de voortgangsformulieren geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Op 4 juli zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde voor verkeer beschikbaar gekomen voor overheden. De Rekentool 2018 (RT2018) is vanaf deze datum voor iedereen beschikbaar.

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar

De resultaten van de concentratieberekeningen langs wegen van de monitoringsronde 2018 zijn op 4 juli 2018 gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL.

Vanaf nu zijn deze resultaten ook beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

  • Wij vragen u om deze resultaten te bekijken en te controleren op onvolkomenheden. Zodra u op onvolkomenheden stuit dan kunt u deze doorgeven bij luchtkwaliteit@rws.nl.

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor het rekenjaar 2017 en de zichtjaren 2020 en 2030 is afgerond. Hierbij zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden.

Rekentool 2018

U kunt vanaf nu zonder inloggegevens de Rekentool 2018 gebruiken, met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in mei 2018 heeft vastgesteld. De voorgaande versies van de Rekentool blijven ook beschikbaar op de site van www.nsl-monitoring.nl. Deze worden niet meer gevalideerd.

Analyse rekenresultaten

Langs 6,2 km van de Nederlandse wegen wordt in 2017 een overschrijding geconstateerd van de grenswaarde voor NO2. Voor PM10 gaat het om overschrijdingen langs 0,5 km weg in 2017. Dit is exclusief de overschrijdingen voor PM10 bij veehouderijen die in een apart traject bepaald worden.

Met de resultaten van de monitoring kunt u een analyse maken over de stand van zaken bij uw gemeente. Is er sprake van overschrijdingen, zijn er nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, zijn er nieuwe maatregelen nodig?

  • Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op belangrijke onvolkomenheden stuiten dan kunt u deze melden bij luchtkwaliteit@rws.nl.

Net als voorgaande jaren is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over geconstateerde onjuistheden in de invoer die eventuele onterechte knelpunten of andere onvolkomenheden veroorzaken. Voorbeelden van opmerkingen over invoergegevens vindt u in bijlage 6 van de rapportage van 2017. Een eventuele tekst met een toelichting kunt u tot uiterlijk 14 september 2018 doorgeven via luchtkwaliteit@rws.nl.

Planning

De Actuele planning is als volgt:

Datum

Actie

14 september

Uiterlijke datum inleveren toelichting “onjuistheden in invoer”

Half november

Definitieve versie Monitoringsrapportage beschikbaar

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website InfoMil, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via de helpdesk.