Opbouw voortgangsformulier projecten

Het voortgangsformulier van de 'projecten' ziet er bijna hetzelfde uit als het maatregelenformulier. Het eerste deel van het voortgangsformulier controleert u ieder jaar. Zijn er wijzigingen, dan vult u het hele formulier in.

Opbouw van het voortgangsformulier voor projecten

In het 1e deel van het formulier geeft u onder meer aan of het project is opgenomen in de verkeersgegevens in de monitoringstool.

Zijn er wijzigingen in het project? Dan actualiseert u ook het 2e deel van het formulier. U kunt hierbij aangeven waarom deze wijziging nodig is. U kunt ook verwijzen naar een ander project. Dat doet u door het veld 'Link met nr/ID/IB' in te vullen.

Opbouw van het voortgangsformulier projecten

Veld

Toelichting

Projectnummer Project identificatienummer in het NSL.
U kunt dit veld niet aanpassen.
Jaar Het monitoringsjaar waarvoor de gegevens gelden.
U kunt dit veld niet aanpassen.
Naam/omschrijving Naam of omschrijving van het project. Dit veld is ingevuld door Bureau Monitoring uit de gegevens van de melding.
U kunt dit veld niet aanpassen.
IBM/NIBM ? Geeft aan of het project een 'in betekenende mate' (IBM) of een 'niet in betekenende mate' (NIBM) effect heeft.
U kunt dit veld niet aanpassen.
In het NSL? Geeft aan of het project in het NSL staat.
U kunt dit veld niet aanpassen.
Aanpassing (jaarlijks controleren) U kiest 'ja' als er iets gewijzigd is in het project.
U moet bij 'ja' alle invoervelden invullen.
Type aanpassing (jaarlijks controleren) Dit veld wordt zichtbaar als u bij de vorige vraag 'ja' heeft gekozen. U kiest uit:
 1. Wijziging waarvoor een melding wordt/is ingediend
 2. Wijziging waarvoor geen melding wordt/is ingediend
Stand van zaken (jaarlijks controleren) De huidige fase van het project. U kunt kiezen uit:
 • in voorbereiding
 • besluit
 • financiering rond
 • aanbesteding
 • uitvoering
 • afgerond
 • vervallen
 • on hold (voorbereiding of uitvoering van project is voor onbepaalde tijd stilgelegd)
 • niet ingevuld
Omvang Project Als het project verschillende fases heeft, dan kunt u per richtjaar een omvang invullen. Dit veld kan relevant zijn als uw project veel invloed heeft op de verkeersstromen in de monitoringstool.
Omvang Project Wonen Het aantal woningen van het project.
Omvang Project Kantoor De kantooroppervlakte van het project in m2 bvo.
Omvang Project Bedrijfsterrein Oppervlakte van het terrein in ha.
Omvang Project Infrastructuur Omschrijf de effecten van een voorgenomen infraproject. Bijvoorbeeld door de kilometrering.
Omvang Project Overig [-]
Zijn de effecten verwerkt in de aangeleverde verkeersdata in de monitoringstool voor elk rekenjaar ? Keuze per jaartal waarvoor u de verkeersgegevens actualiseert:
 • ja
 • nee
 • nvt
Link met nr/ID/IB Dit project is gekoppeld aan of hoort bij een maatregel of project. Geef hier het nummer van het gekoppelde project of de maatregel.
Ligging X Y X- en Y-coördinaten van het zwaartepunt van het project.
Bevoegd gezag (1x verplicht invullen) Verantwoordelijke voor besluitvorming en realisatie.
Type toonaangevend besluit Het type besluit waardoor wijziging nodig is (bijvoorbeeld raadsbesluit).
Datum toonaangevend besluit Datum waarop de uitvoering of wijziging van het project bestuurlijk is vastgesteld.
Opmerkingen Opmerkingen over het project die belangrijk zijn voor de monitoring.
Planningstermijn project Planningstermijn voor de uitvoering van dit project (bijvoorbeeld 50% in 2020 en 100% in 2025).
Geplande datum realisatie (jaarlijks controleren) Datum waarop volgens planning/verwachting dit project is afgerond.
Werkelijke datum realisatie Datum waarop de uitvoering van dit project werkelijk is afgerond.
Toelichting Dit veld biedt nuttige informatie voor de monitoring, maar is niet verplicht.
Kenmerk dat effect ondervindt Selecteer hier het belangrijkste effect van dit project.
 • intensiteit
 • verkeerssamenstelling
 • wegkenmerken (bijv weghoogte)
 • doorstroming
 • emissie
 • niet verkeersgerelateerd
 • onbekend
Fasering van het effect Verwachte verloop van de wijziging in parameters.