4.5 Meetplan

Voordat de metingen worden verricht, is het van belang om vast te stellen wat het doel van de meting is. Het meetdoel wordt geformuleerd door de opdrachtgever (bedrijf en/of bevoegd gezag) en uitgewerkt door de meetinstantie in een meetplan. NEN-EN 15259 schrijft voor welke gegevens het meetplan moet omvatten.

In de Nederlandse praktijk vormt het meetplan meestal een onderdeel van de offerte en kan vaak niet alle details bevatten die in de norm aangegeven zijn. Gegevens over bijvoorbeeld datum van de metingen of personeel dat de metingen zal verrichten, worden later in het meetdossier en het meetrapport vermeld. Dat neemt niet weg dat er bij de planning nagedacht moet worden over deze aspecten. Bij de uitvoering van de metingen moet gekwalificeerd meetpersoneel aanwezig zijn en de data van de metingen moeten zodanig worden vastgesteld dat er representatieve bedrijfsomstandigheden, meetinfrastructuur en personeel aanwezig zijn.

Het verdient aanbeveling om het meetplan af te laten stemmen met het bevoegd gezag en om de datum van de uitvoering van de metingen aan het bevoegd gezag te laten melden, ook als dit vanuit regelgeving niet verplicht is gesteld.

De concrete invulling van het meetplan is afhankelijk van de vereisten die de vergunning en/of betreffende regelgeving stelt. Volgens de norm dienen er in het meetplan de volgende aspecten worden beschreven:

  • Meetdoel en scope van meting
  • Meetlocatie
  • Bedrijfsomstandigheden waaronder wordt gemeten en waarom deze omstandigheden representatief zijn voor de bedrijfsvoering
  • Te meten componenten en referentieparameters en verwachte waardes
  • Meetmethode of verwijzing naar desbetreffende norm
  • Bemonsteringsmethode
  • Aantal deelmetingen
  • Tijdstip en duur metingen
  • Accreditatie meetinstantie
  • Afspraken over rapportage