Verslaglegging

De inrichting rapporteert de resultaten van de metingen en de omrekening daarvan naar standaardcondities. Het meetrapport voldoet aan NEN-EN 15259 (Activiteitenregeling, artikel 5.18). Het rapport bevat ook de gegevens die nodig zijn om vast te stellen of aan de grenswaarde is voldaan.

Stookinstallaties en milieujaarverslag (Integraal PRTR-verslag)

Stookinstallaties kunnen een onderdeel zijn van een inrichting die onder de Europese PRTR-verordening valt. Voor deze inrichtingen geldt dat een Integraal PRTR-verslag is opgesteld. Als een emissie hoger is dan een drempelwaarde wordt deze in het PRTR-verslag opgenomen. Het gaat over stookinstallaties met een thermische vermogen vanaf 50 MW. Deze vallen onder activiteit 1c van de Europese PRTR-verordening. Daarnaast kunnen kleinere installaties onderdeel zijn van deze verplichting.

Als de stookinstallatie valt onder een PRTR-inrichting, dan worden de meetresultaten gebruikt voor het bepalen van de totale jaaremissies. De meetresultaten zijn concentraties die worden omgerekend naar een jaarvracht. Dit betekent dat de emissie tijdens start-en stops en incidenten meegenomen wordt. Voor de duidelijkheid: deze emissies worden niet getoetst aan de grenswaarden maar wel meegenomen in de jaarvracht. Verder geldt dat er geen aftrek is van de meetonzekerheid.