Modelovereenkomsten stedelijke kavelruil

Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil heeft modelovereenkomsten voor stedelijke kavelruil opgesteld. De modelovereenkomsten zijn voorzien van een toelichting. Deze overeenkomsten zijn vrij te downloaden en te gebruiken.

Intentieovereenkomst

Met de intentieovereenkomst markeren partijen een eerste stap in het stedelijke kavelruil proces. In deze overeenkomst staan de uitgangspunten en afspraken die nodig zijn om te onderzoeken of een stedelijke kavelruil een oplossing kan bieden voor de niet langer gewenste inrichting van het gebied. Ook spreken de partijen af wie welke acties uitvoert om dit inzicht te krijgen.

Samenwerkingsovereenkomst

Is de intentieovereenkomst gesloten én leiden dat de uitgevoerde acties tot een positief resultaat leiden? Daarna kan de samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. Met deze overeenkomst maken partijen verdergaande afspraken over benodigde onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van beperkingen op een perceel en de financierbaarheid van de voorgenomen ruil.

Ook worden afspraken gemaakt over de gevolgen die een eventuele overdracht van de in de samenwerkingsovereenkomst betrokken percelen heeft, die nadelig kan zijn voor de beoogde ruiling. Dit om te borgen dat alle partijen zekerheid houden over de waarde van hun eigendommen en investeringen gedurende het traject.

Stedelijke kavelruilovereenkomst

Het sluitstuk is de stedelijke kavelruilovereenkomst. Hierin komt:

  • welke (gedeelten) van percelen door middel van ruiling aan een andere partij worden overgedragen
  • onder welke voorwaarden dit wordt gedaan
  • tegen welke vergoeding dit wordt gedaan

De in de kavelruilovereenkomst gemaakte afspraken zijn de titel voor de daadwerkelijke overdracht die door de notaris zal worden vastgelegd in de akte van ruiling.

Met deze modellen bieden wij een overzicht van de belangrijkste fasen en onderwerpen die zijn te onderscheiden bij een stedelijke kavelruil. Uiteraard is ieder project anders, waardoor aanpassing van de overeenkomsten aan de specifieke situatie in vrijwel alle gevallen noodzakelijk zal zijn.

Om u daarbij te helpen, hebben wij op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van gekleurde tekstblokken. In de bij de overeenkomsten gevoegde legenda kunt u terugvinden wat deze kleuren betekenen. Hiermee hopen wij u op weg te hebben geholpen bij het op maat maken van de overeenkomsten op uw situatie.

Rol van de gemeente

Bij het gebruik van de modelovereenkomsten dient onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarin de gemeente optreedt als partij, al dan niet als grondeigenaar, bij de stedelijke kavelruil en een kavelruil waarin alleen private partijen betrokken zijn. Als de gemeente geen partij is kunnen bepaalde tekstblokken achterwege blijven.

Ook kunnen partijen ervoor kiezen om de Intentieovereenkomst en wellicht zelfs de samenwerkingsovereenkomst buiten beschouwing te laten. Vooral wanneer het aantal betrokken partijen klein is. Deze afweging laten wij graag over aan de betrokken partijen.

Verdere ontwikkeling modelovereenkomsten

Is door voortschrijdend inzicht en ervaringen in projecten aanpassing of aanvulling van de modelovereenkomsten nodig?  Dan komt er een nieuwe versie van deze documenten. Uw feedback op de modelovereenkomsten en suggesties voor verbetering zijn van harte welkom.

U kunt deze sturen aan: contact@stedelijke kavelruil.com.

24 oktober 2018

De modelovereenkomsten zijn tot stand gekomen door:

Uitvoering en projectleiding

  • Miriam van Dalen- Distelblom (AT Osborne)

Advisering

  • Stephan de Kort (De Rivieren notarissen)

Roeland van Kerkhoff (Van Kerkhoff)

Begeleiding

  • Eric Collin (Kadaster)
  • Niek van der Heiden (Ministerie van BZK)

Deelnemers workshop gemeenten

  • Anne Butterhof – (gemeente Eindhoven)
  • Tijmen Polman (gemeente Utrecht)
  • Arthur Ordeman (gemeente Purmerend)

Disclaimer: Het ministerie van BZK en het Kadaster aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van de modelovereenkomsten.