Bijlage II

In Bijlage II Chw wordt een aantal ruimtelijke en infrastructurele projecten genoemd. Voor alle besluiten, die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van dergelijke projecten geldt:

De volgende rubrieken zijn in bijlage II te onderscheiden:

A. Nota Ruimte

Nr. Project Omschrijving ligging project Aard van het project

1

Amsterdam Noordelijke IJoevers

Tegenover Amsterdam CS aan de noordkant van het IJ

Integrale gebiedsontwikkeling; focus op herstructurering bedrijventerrein

2

Den Bosch Spoorzone

Gelegen rondom station

Integrale gebiedsontwikkeling; binnenstedelijke herstructurering

3

Apeldoorn Kanaalzone

Centraal gelegen zone in de stad

Integrale gebiedsontwikkeling; binnenstedelijke herstructurering

4

Den Haag Internationale Stad (onderdeel Scheveningen Boulevard)

Bij Boulevard van Scheveningen

Integrale gebiedsontwikkeling; + kustversterking

5

Greenports (6 tuinbouwlocaties in Zuid-Holland en Deurne)

Prov. Zuid-Holland: Boomwatering ; 4B-water Waalblok; Overbuurtsepolder; Bollenstreek; Boskoop; Prov. Noord-Brabant: Deurne

Integrale gebiedsontwikkeling, focus op glastuinbouw

6

Greenport Aalsmeer/PrimaViera

Bij Aalsmeer

Integrale gebiedsontwikkeling, focus op glastuinbouw

7

Klavertje 4 Venlo

Bij Venlo

Integrale gebiedsontwikkeling, focus op glastuinbouw en op verbinding A73-A67 (Greenportlane)

8

Nijmegen Waalfront

Centrum Nijmegen aan de zuidkant van de Waal

Integrale gebiedsontwikkeling; binnenstedelijke herstructurering

9

Eindhoven A2 zuidelijke aansluiting (zie ook Eindhoven brainport)

Rondom A2 bij Eindhoven

Integrale gebiedsontwikkeling; aanleg infrastructuur en herstructurering werklandschappen

10

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Rijnauwen - Vechten, Linieland, Lingekwartier - Diefdijk

Integrale gebiedsontwikkeling; restauratie forten, natuurontwikkeling, verbetering infrastructuur, bouw van woningen

11

Waterdunen

In de buurt van Breskens

Integrale gebiedsontwikkeling; focus op natuurontwikkeling en recreatie, kustversterking

12

Maastricht Belvedere

Grenzend aan het centrum van Maastricht

Integrale gebiedsontwikkeling; herstructurering bedrijventerrein tot woon- en werkgebied

13

Nieuw Reijerwaard/ Westelijke Dordtse Oever

Industriegebied tussen Ridderkerk en Dordrecht

Integrale gebiedsontwikkeling; herstructurering bedrijventerrein

14

Zuidplaspolder

Driehoek tussen Rotterdam Zoetermeer en Gouda

Integrale gebiedsontwikkeling voor de functies wonen, werken, glas, groen, water en recreatie

15

Groningen Centrale Zone

Centrum van Groningen

Integrale gebiedsontwikkeling; binnenstedelijke herstructurering

16

Oude Rijnzone

Strook tussen Leiden en Bodegraven

Integrale gebiedsontwikkeling; focus op herstructurering bedrijventerrein

17

Westelijke Veenweiden

Groene Hart en Laag Holland

Integrale gebiedsontwikkeling; herstructurering van kwetsbare delen van de veenweidegebieden

18

Hengelo Hart van Zuid

Rondom centraal station Twente

Integrale gebiedsontwikkeling; binnenstedelijke herstructurering

19

IJsseldelta

Bij Kampen

Integrale gebiedsontwikkeling; «blauwe bypass» met mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie

20

IJsselsprong

Bij Zutphen

Integrale gebiedsontwikkeling met focus op woningbouw, bereikbaarheid en groene buffer

21

Mooi en Vitaal Delfland

Gebied tussen den Haag, Rotterdam en Zoetermeer

Integrale gebiedsontwikkeling met focus op herstructurering glas en groen

22

Almere Weerwaterzone

Gelegen naast het centrum van Almere

Verdiepte aanleg A6 om barrièrewerking te voorkomen en integrale gebiedsontwikkeling te faciliteren

23

Rotterdam Stadshavens

Aan noord- en zuidzijde van de Maas

Integrale gebiedsontwikkeling met focus op herstructurering van verouderde bedrijventerreinen

24

Brainport Eindhoven

Aanliggend aan de A2 ten westen van Eindhoven

Integrale gebiedsontwikkeling; aanleg infrastructuur en herstructurering werklandschappen

25

Den Haag Internationale Stad (onderdeel Worldforum)

Bij Statenkwartier

Vestigingsplaats voor internationale bedrijven + bereikbaarheid

26

Westflank Haarlemmermeer

Strook ten oosten van Heemstede, Hillegom en Lisse

Integrale gebiedsontwikkeling; woningbouwopgave, piekwaterberging, recreatieve groenontwikkeling, versterking Groene Hart

27

Breda Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Centrum Breda

Ontwikkeling openbaar vervoerterminal

28

Windmolenpark Tweede Maasvlakte

Maasvlakte

Ontwikkeling windmolenpark

29

Atalanta Emmen

Stadscentrum Emmen met drie samenhangende deelprojecten.

Integrale gebiedsontwikkeling met focus op ontwikkeling van bovenregionale recreatieve voorziening (dierenpark) en binnenstedelijke herstructurering

In Bijlage II Chwvindt u extra informatie over de vindplaats van bovenstaande projecten in het MIRT projectenboek 2009 en in de Nota Ruimte Uitvoeringsbudget 2007 - 2014

Aa. Gebiedsontwikkeling met nationale uitstraling

Nr.

Aanduiding project

Aard van het project

1

Amstelveenlijn

Ombouw van bestaande tramlijn(nen) tot metro alsmede aanleg nieuw metrotracé en opstelterrein tot onderdeel van het totale metronetwerk in de stadsregio Amsterdam

2

Amsterdam VU-gebied

(Her)ontwikkeling van het terrein van de Vrije Universiteit (VU) en VU Medisch Centrum (VUmc) naar grootschalige en duurzame functies

3

Amsterdam Zuidas

Grootschalige en hoogwaardige duurzame ontwikkeling met kantoren, woningen en voorzieningen

4

Den Haag Binckhorst

In het betreffende gebied, dat nu in gebruik is als bedrijventerrein, moet het tunnelproject Rotterdamse Baan worden gerealiseerd en wordt er gewerkt aan de vastgoedontwikkeling van diverse deelplannen. Om tijdens de bouw van de tunnel en de vastgoedontwikkeling de verkeersontsluiting van dit gebied te waarborgen, dient vooruitlopend het project Verlengde Regulusweg te worden gerealiseerd. Deze Regulusweg maakt onderdeel uit van de hoofdverkeersstructuur

5

Spoorzone Delft

Integrale herontwikkeling in van een gebied van circa 40 hectare, tussen de binnenstad van Delft en de woonwijken ten westen en zuiden daarvan

6

Ruimte voor de Vecht

Integrale gebiedsontwikkeling Overijssels Vechtdal; toekomstvast garanderen van de waterveiligheid, realisatie van de natuuropgaven en versterking van de sociaal-economische infrastructuur in het Vechtdal

7

Vossenberg-West II Tilburg

Multimodaal ontsloten logistiek bedrijventerrein in het noordwesten van Tilburg, gericht op grootschalige en gemengde industriële bedrijven, met name in de milieucategorie 3,4 en 5, transportbedrijven en logistieke dienstverleners
8 Bedrijvenpark H2O Bedrijvenpark H2O ligt bij knooppunt Hattemerbroek en strekt zich uit langs de oostelijke rijbaan van de A28, aan beide zijden van de A50. Met het bedrijvenpark wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar bedrijfskavels van lokaal tot internationaal georiënteerde bedrijven
9 Landschapspark Lingezegen Park Lingezegen is een nieuw landschapspark in aanleg tussen Arnhem-Zuid, Elst, Bemmel en Nijmegen-Noord met ruimte voor recreatie, water, landbouw en natuur
10 Bedrijvenpark Deventer A1 Bedrijvenpark Deventer A1 is gelegen ten zuiden van de Rijksweg A1, tussen de afritten Deventer/Zutphen en Deventer Oost
11 Glastuinbouwcluster Withagen en Afvalverwerking VAR (Voorst) Glastuinbouwcluster Withagen en naastgelegen afvalverwerkend bedrijf VAR, gelegen in Middengebied van de gemeente Voorst
12 Nieuwe Driemanspolder (Zoetermeer) Agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag
13 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente Driehoek tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede
14 Hofbogen Rotterdam Voormalig spoorwegviaduct Hofplein in de stedelijke omgeving van Rotterdam Noord
15 Stationsomgeving Driebergen-Zeist en landgoed de Reehorst Het stationsgebied van Driebergen-Zeist en het aanliggende gebied Reehorst
16 Rotterdamse baan (Den Haag/Leidschendam-Voorburg) De Rotterdamsebaan vormt een nieuwe wegverbinding die begint op de kruising van de Mercuriusweg met de Binckhorstlaan en via een tunnel onder Voorburg-West uiteindelijk aansluit op het verkeersplein Ypenburg
17 Flevokust Lelystad Flevokust wordt ontwikkeld tot een multimodaal bedrijventerrein met een haven, een overslag- en transportcentrum.
18 Amsterdam Connecting Trade (ACT)/ A4 Zone West ACT/A4 Zone West is een vestigingsplaats voor logistiek en handel met multimodale ontsluiting.
19 Schiphol Logistics Park (SLP) SLP moet (internationale) logistieke bedrijven naar de Metropoolregio Amsterdam trekken.
20

Zeehaven- en industriegebied Oosterhorn

Oosterhorn is een groot industriegebied voor zware industrie en havengebonden activiteiten en één van de grootste ontwikkelingsclusters voor chemie in Nederland.

21

Zeehaven- en industriegebied Eemshaven

De Eemshaven is een multi-modaal toegankelijk industriecomplex waar zich vooral bedrijven uit de sectoren chemie, energie, logistiek en recycling bevinden.

22

Eiland van Schalkwijk

De structuurvisie voor het Eiland voorziet in behoud en versterking van het landelijk karakter en de economische structuur. Landbouw en recreatie krijgen de ruimte om zich duurzaam te ontwikkelen.

23

Dairy Campus

Doel van de campus is een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige melk-veehouderij en zuivelsector.

24

Valkenburg

De herontwikkeling van het voormalige vliegveld omvat de bouw van maximaal 5.000 woningen, alsmede de realisatie van 20 ha hoogwaardig bedrijventerrein en grootschalige natuurontwikkeling.

25

Kickersbloem III

Op Kickersbloem zijn vooral bedrijven gevestigd in de sectoren bouw, dienstverlening (groot)handel en logistiek. De derde fase van het bedrijven-terrein levert circa 47 ha (bruto) extra bedrijfsvloer-oppervlakte op.

26

Amsterdam ZuidasDok

Combinatie van stedelijke ontwikkeling en verbetering van bereikbaarheid, zowel via de weg als het openbaar vervoer. Onderdelen van het project zijn herinrichting van de A10-Zuid en de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel en herinrichting van de openbaar vervoerterminal.

27

Markerwadden

Aanleg van geulenstelsel, zandwinputten en natuur-eilanden ten behoeve van de verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer.

28

Stadionpark Rotterdam

Herontwikkeling van het gebied rondom het voetbalstadion De Kuip en enkele bestaande sportcomplexen

29

Dijckerwaal

De bouw van het logiesgebouw zal voorzien in de tijdelijke huisvesting van 350 arbeidsmigranten in ’s-Gravenzande.

30

Weerwater

Gebied van 413 ha dat geleidelijk wordt ontwikkeld naar een (boven)regionaal centrumgebied, waar bijzondere thematische concepten op het gebied van economie, leisure, recreatie, sport en zorg (of een mix daarvan) een plaats kunnen krijgen

31 Icedôme Almere Nieuw multifunctioneel complex voor schaats- en andere ijssporten en aanverwante sporten in Almere Poort, direct aan de autoweg A6
32 KNSF-terrein Het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden wordt gesaneerd en vervolgens geschikt gemaakt voor de bouw van woningen en kantoren.
33 Buitenhaven Muiden Ter versterking van de sociaal-economische infrastructuur in Muiden wordt de bestaande jachthaven uitgebreid.
34 Brediusterrein Vanwege de voorgenomen ontwikkeling van het KNSF-terrein worden de daar gevestigde sportverenigingen verplaatst. Daarnaast worden op het terrein maximaal 50 woningen en een hotel gebouwd.
35 Wind op land 5 tot 100 MW Eemshaven Realisatie van windparken van 5 tot 100 MW.
36 Wind op land 5 tot 100 MW Delfzijl Realisatie van windparken van 5 tot 100 MW.
37 Wind op land 5 tot 100 MW, N33 nabij Veendam Realisatie van windparken van 5 tot 100 MW.
38 Flevoport Urk Buitendijkse maritieme servicehaven voor op- en afbouw en onderhoud van schepen.
39 Harnaschpolder Integrale gebiedsontwikkeling naar bedrijventerrein voor de vestiging van een mix van standaard- en hoogwaardige bedrijven.
40 Transformatorstation en kabeltracés A4-zone Uitbreiden van het regionale en landelijke energienetwerk bestaande uit een 150/20 kV transformatorstation en vier 150 kV kabeltracés.

B Bodembescherming en Bodemenergie

nr.

Aanduiding project

Omschrijving ligging of locatie

Aard van het project

1

Havengebied Rotterdam

De haven van Rotterdam

Pilotproject voor gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreiniging

2

Utrecht biowasmachine

Utrechts Stationsgebied e.o.

Pilotproject, met combinatie van winning van bodemenergie en aanpak bodemverontreiniging

C Waterstaatswerken

nr.

Omschrijving waterstaatswerk

Aard van het project

1

Kustlijn en kustfundament Noordzee

Zandsuppleties en werken ter voorkoming of tegengaan van een landwaartse verplaatsing van de kustlijn

2

Dijkversterking Eemshaven Delfzijl en meekoppelkansen

Het versterken en aardbevingsbestendig maken van de primaire waterkering tussen de Eemshaven en Delfzijl

D Luchthavens

nr.

Omschrijving luchthaven

Omschrijving project

1

Luchthaven Twente

Ontwikkeling burgerluchthaven

2

Luchthaven Lelystad

Vaststellen gebruiksmogelijkheden

3

Luchthaven Eindhoven

Vaststellen gebruiksmogelijkheden

E Wegenprojecten

nr.

Wegnummer

Omschrijving traject

Aard van het project

1

A1/A27

Utrecht - Knooppunt Eemnes - Amersfoort (Draaischijf Nederland)

Wijziging

2

A1/A6/A9

Schiphol - Amsterdam - Almere

Wijziging

3

A12

Ede - Grijsoord

Verbreding

4

A2

Passage Maastricht

Aanleg / wijziging

5

A4

Delft - Schiedam

Aanleg

6

A74

Venlo - Duitse grens

Aanleg

7

N61

Hoek - Schoondijke

Aanleg / wijziging

8

N23

Westfrisiaweg

Aanleg / wijziging

9

A6/A7

Knooppunt Joure

wijziging

10

N31

Harlingen (Flessenhals Harlingen)

wijziging

11

N35

Tussen Zwolle en Wythem en tussen Nijverdal en Wierden

Aanleg / wijziging

12

Buitenring Parkstad (incl. aansluiting Nuth en aansluiting Avantis)

Ontwikkeling en aanleg

13

A15

Tunnel bij Rotterdam (tweede westelijke oeververbinding)

Aanleg / wijziging (aanleg tunnel)

14

A7

Zuidelijke Ringweg Groningen

Aanleg / wijziging

15

N18

Varsseveld - Enschedé

Aanleg/wijziging

16 N50 Ens - Emmeloord Wijziging
17 Knooppunt Hoevelaken

Vergroting capaciteit, verbreding A1 tussen Bunschoten en Barneveld en A28 tussen Maarn en Nijkerk.

Hoofddoel is verbetering van de bereikbaarheid van Midden-Nederland en van de Randstad

18

Rijksweg A2 in Midden-Limburg tussen Stein/Geleen en Maasbracht

Verbreding van het traject ’t Vonderen-Kerensheide

Verbreding vindt plaats door de spitsstroken op te waarderen tot volwaardige stroken, inclusief vluchtstroken.

19 A27 tussen Houten en Hooipolder

Vergroting van de wegcapaciteit ter verbetering van de doorstroming.

Hoofddoel van het project is de vergroting van de wegcapaciteit ter verbetering van de doorstroming. Nevendoelen zijn onder meer de verbetering van de luchtkwaliteit, van de geluidsituatie en van de barrièrewerking van de A27.

F Bruggen

nr.

Omschrijving brug

Aard van het project

1

Boogbrug Beek

A2 knooppunt Kerensheide - afslag Maastricht Airport

Renovatie

2

Brienenoordbrug (westelijke boog)

A16 Ridderkerk - Terbregseplein

Renovatie

3

Brug bij Ewijk

A50 knooppunt Valburg - knooppunt Ewijk

Renovatie

4

Calandbrug

N15 bij Rozenburg

Renovatie

5

Galecopperbrug

A12 Oude Rijn - Lunetten

Renovatie

6

Gideonsbrug

A7 Groningen - Hoogezand

Renovatie

7

Ketelbrug

A6 Emmeloord - Lelystad

Renovatie

8

Kreekrakbrug

A58 knooppunt Markiezaat - afslag Rilland

Renovatie

9

Kruiswaterbrug

A7 Sneek - afslag Bolsward

Renovatie

10

Muiderbrug

A1 knooppunt Muiderberg - knooppunt Diemen

Renovatie

11

Scharbergbrug

A76 Stein - Belgische grens

Renovatie

12

Scharsterrijnbrug

A6 Lemmer - Joure

Renovatie

13

Suurhoffbrug

N15 Emmeloord - Oostvoorne

Renovatie

14

Wantijbrug

N3 Papendrecht - Dordrecht

Renovatie

G Spoorwegen

nr.

Omschrijving spoorweg of emplacement

Omschrijving traject of locatie

Aard van het project

1

Emplacement Amersfoort westzijde

Vrije kruising spoorlijnen Amersfoort - Utrecht en Amersfoort - Amsterdam

ongelijkvloerse kruising (tunnelbak)

2

Vrije kruising bij Transformatorweg, Amsterdam

Vrije kruising spoorlijnen Amsterdam Centraal - Zaanlijn - Schiphollijn - Westelijk havengebied Amsterdam

ongelijkvloerse kruising (spoorviaduct)

3

Zuidtak OV SAAL Riekerpolder - Duivendrecht

Knooppunt Riekerpolder - knooppunt Duivendrecht (Zuidtak), incl. aansluitingen

wijziging naar 4 en 6 sporen (incl. ongelijkvloerse dubbele vorkaansluitingen)

4

Traject Leeuwarden - Groningen

wijziging van 1 naar 2 sporen

5

Flevolijn OV SAAL

Weesp - Lelystad

geluidmaatregelen en spoorverdubbeling bij Almere

Ga Lightrail verbindingen

nr.

Aanduiding project

Omschrijving ligging of locatie

Aard van het project

1

RijnGouwelijn

Het oostelijk deel van de RijnGouwelijn loopt van Gouda via Waddinxveen, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude en Leiden tot aan de A44. Het westelijk deel loopt vanaf de A44 tot in Katwijk en Noordwijk

Het is een laagdrempelige en hoogwaardige vorm van openbaar vervoer in de regio. Het heeft tot doel de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio op een duurzame wijze te verbeteren en tegelijk ruimtelijke ontwikkelingen te structureren.

H Vaarwegen, sluizen, havens

nr.

Omschrijving vaarweg

Omschrijving traject of locatie

Aard van het project

1

Lekkanaal

Lekkanaal bij de Prinses Beatrixsluizen

Verbreding / verdieping / aanleg derde sluiskolk

2

IJmond

Voorhaven IJmuiden

Lichteren bulkcarriers / aanleg nieuwe insteekhaven

3

Waal-Rijn

Weurt-Lobith

Aanleg twee overnachtingshavens