Bijlage I

In Bijlage I Chw worden een aantal categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten genoemd. Op basis van art. 1.1 lid 1 onder a geldt voor alle besluiten, die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van dergelijke projecten, Hoofdstuk 1, afdeling 2 van toepassing is (zie voor toelichting: "Afdeling 2 Procedures").

De volgende hoofdcategorieën zijn in Bijlage I te onderscheiden:

 1. Duurzame energie
 2. Gebiedsontwikkeling en werken van provinciaal of nationaal belang
 3. Gebiedsontwikkeling en werken van lokaal of regionaal belang
 4. Greenports
 5. Hoofdwegen
 6. Luchthavens
 7. Natuur, water en waterstaatswerken
 8. Spoorwegen
 9. Vaarwegen
 10. Verduurzaming landbouw
 11. Duurzame mobiliteit
 12. Transformatie van kantoren en industriële gebouwen
 13. Herstel, preventie en leefbaarheidsmaatregelen ten behoeve van aardbevingengebied Groningen

Categorie 1. duurzame energie

 1. aanleg of uitbreiding van productie-installaties ten behoeve van de productie van biogas, biomassa, getijdenenergie, golfenergie, hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of hernieuwbare warmte met behulp van aardwarmte, omgevingswarmte, osmose, rioolwaterzuiveringsgas, stortgas, waterkracht en zonne-energie
 2. aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie als bedoeld in art. 9b lid 1 aanhef en onderdelen a en b, en art. 9e Elektriciteitswet 1998 (Meer informatie)
 3. ontwikkeling en verwezenlijking van bodemenergiesystemen als bedoeld in art. 8, lid 2 onder h Wet bodembescherming
 4. aanleg, wijziging of uitbreiding van installaties voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in art. 1 lid 1 onder w Elektriciteitswet 1998 in de glastuinbouw, en van energienetwerken bestemd voor levering van restenergie aan op het netwerk aangesloten glastuinbouwondernemingen, dan wel levering van restwarmte van die ondernemingen aan anderen
 5. aanleg, wijziging of uitbreiding bij agrarische bedrijven van installaties voor co-vergisting van de biologische afbraakreacties van in hoofdzaak verpompbare vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren en een of meer stoffen, genoemd in bijlage Aa onder IV Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
 6. ontwikkeling en verwezenlijking van overige ruimtelijke en infrastructurele projecten ten behoeve van het leveren van duurzame energie

Categorie 2. gebiedsontwikkeling en werken van provinciaal of nationaal belang

 1. ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.5 Wro (inpassingsplannen van provincie en rijk) (Meer informatie)

 2. projecten ten behoeve van de inpassing in het landschap, natuurontwikkeling of recreatiedoeleinden, waar deze samenhangen met projecten ten aanzien van de in deze bijlage bedoelde projecten ten aanzien van waterstaatswerken, spoorwegen, vaarwegen, wegen of luchthavens

 3. projecten aangewezen krachtens art. 2.18 (lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis)

 4. ontwikkeling en verwezenlijking van rijksbufferzones

Categorie 3. gebiedsontwikkeling en werken van lokaal of regionaal belang

 1. ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.1 Wro of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo van het bestemmingsplan, het inpassingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken ten behoeve van de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied of de herstructurering van woon- en werkgebieden (Meer informatie)

 2. projecten als bedoeld in art. 2.9 lid 1 waarvoor een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in art. 2.10 is vastgesteld

 3. projecten ten behoeve van de inpassing in het landschap, natuurontwikkeling of recreatiedoeleinden, waar deze samenhangen met projecten ten aanzien van de in deze bijlage bedoelde projecten ten aanzien van waterstaatswerken, spoorwegen, vaarwegen, wegen of luchthavens

 4. ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo van het bestemmingsplan, het inpassingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, ten behoeve van de aanleg of wijziging van wegen

Categorie 4. greenports

 1. project «Innovacomplex» en «Villa Flora» voor de Floriade 2012 in greenport Klavertje 4 te Venlo (uitvoering deel 4 Nota Ruimte)

Categorie 5. hoofdwegen

 1. aanleg of wijziging van hoofdwegen als bedoeld in art. 8 Tracéwet

 2. wegaanpassingsprojecten als bedoeld in art. 2 Spoedwet wegverbreding

 3. uitvoering van onderhoud, herstel of verbetering van waterstaatswerken als bedoeld in art.1 Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Categorie 6. luchthavens

 1. ontwikkeling en verwezenlijking van luchthavens waarvoor krachtens de Wet luchtvaart een luchthavenbesluit is vereist dan wel krachtens de Luchtvaartwet een aanwijzingsbesluit is vereist

Categorie 7. natuur, water en waterstaatswerken

 1. projecten ter uitvoering van de Nadere uitwerking rivierengebied (NURG)

 2. werken als bedoeld in art. 10 lid 1 en 2 Wet op de waterkering, of art. 2.7 lid 1 Waterwet (inclusief zandsuppleties)

 3. aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld in art. 7 Wet op de waterkering of art. 5.4 lid 1 Waterwet (meer informatie)

 4. aanleg of wijziging van zuiveringstechnische werken als bedoeld in art 1.1 Waterwet

 5. projecten ter uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier

 6. flexibel peilbeheer IJsselmeer

Categorie 8. spoorwegen

 1. aanleg of wijziging van landelijke spoorwegen als bedoeld in art. 8 Tracéwet

 2. aanleg of wijziging van tramwegen of metrowegen

Categorie 9. vaarwegen

 1. aanleg of wijziging van hoofdvaarwegen als bedoeld in art. 8 Tracéwet

Categorie 10. Verduurzaming landbouw

 1. Installaties voor de verwerking van dierlijke mest

Categorie 11. duurzame mobiliteit

 1. aanleg en uitbreiding van overdekte en niet overdekte energielaadpunten voor het opladen van voertuigen voor goederen- en personentransport

 2. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen voor goederen en personentransport

 3. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor kleinschalige productie van waterstof bijvoorbeeld via elektrolyse of steamreforming en het afleveren van de waterstof aan voertuigen voor goederen- en personen transport
 4. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor het afleveren van CNG, LNG, L-CNG en andere alternatieve brandstoffen aan voertuigen voor goederen- en personentransport

 5. aanleg en uitbreiding van tankstations met installaties voor het afleveren van hogere blends biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen aan voertuigen voor goederen- en personentransport.

Categorie 12. transformatie van kantoren en industriële gebouwen

 1. transformatie van langdurig leegstaande kantoren en industriële gebouwen naar andere gebruiksmogelijkheden.

Categorie 13. herstel, preventie en leefbaarheidsmaatregelen ten behoeve van aardbevingengebied Groningen

1. maatregelen voor het vergroten van de veiligheid en het preventief versterken van bouwwerken

2. waardevermeerderende maatregelen en maatregelen voor het verduurzamen van bouwwerken

3. aanleg, uitbreiding of wijziging van kabels, leidingen en pijpleidingen