Wabo Beslissing op de aanvraag Kennisgeving

Een kennisgeving en een mededeling moet men ook in de Staatscourant plaatsen en langs elektronische weg beschikbaar stellen als de wet dat voorschrijft. (Zie artikel 3.12, lid 2, Wabo.) Het bevoegde gezag stuurt een afschrift van de beschikking naar de daarvoor relevante bestuursorganen en personen. (Zie artikel 6.13, lid 1, Bor.)