Wabo Bezwaar Inwerkingtreding

Een beschikking op grond van de Wabo treedt meestal in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. (Zie artikel 6.1, lid 1, Wabo.)