Voorbeeld Ondergrenzen

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Ter illustratie wordt een voorbeeld uitgewerkt:

Voorbeeld toepassing van ondergrenzen bij kleine hoeveelheden:
Aanwezig zijn:

  • aceton, 20 liter, geen LQ, VG II
  • natriumhydroxide-oplossing, 200 liter, geen LQ, VG III

Aceton is ingedeeld in ADR klasse 3. De ondergrens voor stoffen van klasse 3, verpakkingsgroep II is 25 kg of liter. Er is 20 liter aanwezig, hetgeen overeenkomt met 80% van de geldende ondergrens.

Natriumhydroxide, zowel in vaste vorm als in opgeloste vorm, is een bijtende stof ingedeeld in ADR klasse 8. Voor verpakkingsgroep III is de ondergrens voor PGS 15 250 kg of liter. De aanwezige 200 liter komt overeen met 80% van de geldende ondergrens.

In totaal wordt 80% + 80% = 160% van de ondergrens opgeslagen, wat inhoudt dat PGS 15 van toepassing is en dat beide stoffen overeenkomstig PGS 15 moeten worden opgeslagen. Daarbij geldt dat rekening moet worden gehouden met de regels voor stoffenscheiding.

Deze 'naar rato' berekening geldt overigens niet voor gasflessen; de daarvoor geldende ondergrens staat op zichzelf.

De ondergrenzen van PGS 15 gelden niet per definitie voor de totaal in een inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen van een bepaalde klasse. Afhankelijk van het karakter en de grootte van het bedrijf moet worden beoordeeld of de ondergrenzen voor de inrichting, voor aparte gebouwen binnen de inrichting of voor andere te onderscheiden eenheden gelden. Het is denkbaar dat op diverse plaatsen binnen het bedrijf verpakte gevaarlijke stoffen worden bewaard in hoeveelheden beneden de ondergrens. Of een dergelijke situatie kan worden toegestaan moet in samenhang met het begrip werkvoorraad worden beoordeeld. Voorkomen moet worden dat verkapte opslagen ontstaan waarvoor geen PGS 15 opslagvoorzieningen zijn gerealiseerd. De noodzaak en functionaliteit hiervan zal door het bedrijf moeten worden aangetoond.

Stoffen overzicht

Een overzicht van de opgeslagen stoffen is noodzakelijk voor een juiste toepassing van de PGS 15.
Om een goede beoordeling te maken van de werkingssfeer van de PGS 15 is het van belang dat het bevoegd gezag en het bedrijf beschikt over een goed stoffenoverzicht. Dit overzicht dient duidelijk aan te geven welke stoffen binnen de inrichting worden opgeslagen, welke categorie van het ADR van toepassing is en of het CMR stoffen zijn etc. Om op een juiste wijze gebruik te maken van de PGS 15 mag een dergelijk overzicht niet ontbreken.

In de praktijk wordt nogal eens geconstateerd dat een beperking van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg wordt voorgeschreven, en dat dan voldaan moet worden aan de eisen uit hoofdstuk 3. Vergeten wordt dan dat hoofdstuk 4 al van toepassing kan zijn vanaf 1.000 kg ADR klasse 6.1 VP I.


Zie ook specifieke vragen over toepassing