Noord Holland - Afspraken binnen Noord Holland

Door de WABO verschuiven bevoegdheden tussen de gemeente, waterschappen en provincie. Door deze verschuivingen moet het nieuwe bevoegde gezag taken uitvoeren waarvoor zij de kennis en capaciteit niet in huis heeft. Besloten is om de kennis en capaciteit niet zelf op te bouwen maar in te huren van de voormalige bevoegde gezagen. De onderlinge inhuur is de kern van deze samenwerkingsovereenkomst.

Met dienstverleningsovereenkomsten worden afspraken over gezamenlijke werkwijze vastgelegd.

Kernbegrippen

  • één loket functie;
  • gezamenlijk optrekken;
  • gebruik maken van dienstverleners (kennis en kunde inkopen), omdat nu geen kennis en kunde bij partners.

Samenwerkingspartners

- Provincie Noord Holland (PNH)
- Waternet : Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek ( AGV) en gemeente Amsterdam
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

Beschrijving van dit voorbeeld

Huidige Situatie

In de dienstverleningsovereenkomst ( DVO) staan goede afspraken (zie bladzijde 8, document staat in zijbalk). De afspraken in de overeenkomst zijn gemaakt vanuit het perspectief dat het bevoegd gezag ondersteuning vraagt aan de dienstverlener. In de productcatalogus (PDC) is goed omschreven wat en binnen welke tijd en kosten het bevoegd gezag iets van de dienstverleners verwacht. Hoewel je niet direct alle producten terugziet; Het uitvragen van advies is onderdeel van de procedure voor vergunningverlening. Betrokken overheden en dienstverleners tijdens het proces van vergunningverlening benaderd om advies uit te brengen. In het geval van een lozing op het riool wordt aan Waternet gevraagd of een bepaalde indirecte lozing de doelmatige werking van het riool of zuivering schaad. Waternet geeft een integraal advies waarin de belangen van het waterschap (RWZI) en de belangen van de gemeente (riolering) wordt meegenomen.

De afspraken in de DVO zijn niet gemaakt vanuit het perspectief dat de dienstverleners dienstverlener. Een voorbeeld van een vraag vanuit dienstverlener naar bevoegd gezag kan een verzoek om handhaving zijn. Dit kan bijvoorbeeld als Waternet een lozing waarneemt die het riool ernstig schaad. Waternet vraagt als rioolbeheerder, dienstverlener, voor gemeente Amsterdam aan de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, als toezichthouder voor de Wabo voor gemeente Amsterdam om op te treden. In het PDC is als product/dienst opgenomen dat toezicht en handhaving op de Wabo, waaronder toezicht op lozing op riolering, een product is van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Een trigger om toezicht uit te voeren zijn signalen van andere organisaties. De opvolging van signalen naar elkaar is niet concreet in de dienstverleningsovereenkomst en de PDC opgeschreven. Wat Waternet betreft komt niet concreet genoeg naar voren hoe ODNZKG signalen oppakt en is het tijdspad waarop actie wordt ondernomen onduidelijk. Waternet en de OD-NZKG hebben hierin niet dezelfde verwachting.

De afspraken uit de DVO gelden volgens ODNZKG alleen voor de taken die namens de provincie worden uitgevoerd en zijn overgedragen aan de ODNZKG. Voor de samenwerking met betrekking tot de werkzaamheden die door de gemeente Amsterdam zijn overgedragen aan de ODNZKG zijn blijkbaar andere afspraken geldig.

Wat is de gewenste situatie

De afspraken in de dienstverleningsovereenkomst moeten eenduidig gelden voor het gehele ODNZKG en Waternet en andere organisaties. Daarom moeten de DVO en PDC een tweerichtingen document worden. Als de beheerder van het rioolstelsel (Waternet) aangeeft dat een bepaalde lozing schade toebrengt aan het riool zal die melding ook moeten worden verwerkt en zal moeten wordden opgelost met een concreet tijdspad. Dit kan worden vastgelegd in de PDC. Bij het vragen van advies voor lozingen moet niet alleen het waterschap maar ook de rioolbeheerder worden betrokken. Het waterschap geeft advies ter bescherming van oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering, de rioolbeheerder voor bescherming van de riool technische werken.

Uiteraard moeten alle andere producten ook volgens de afgesproken route en termijnen uitgevoerd worden.

Wat is de aanpak en concrete actie

Waternet (waterschap Amstel-Gooi en Vechtstreek en Gemeente Amsterdam-riolering) werkt samen met de ODNZKG om de afspraken te verduidelijken en de samenwerking in een goede verhouding te krijgen.

Wat is het resultaat?

Voor de gemeente Amsterdam is het resultaat tot nu toe onvoldoende. De ODNZKG onderstreept het belang dat de samenwerking tussen ODNZKG en Waternet op alle wateraspecten (riolering, zuivering en oppervlaktewater) blijvend aandacht behoeft.

Waarom willen we dit project delen

De bescherming van het riool lijkt in de huidige wetgeving landelijk vergeten. Geen toezicht op lozingen op riool brengt hoge en onnodige slijtage met zich mee. Helaas is de schade moeilijk zichtbaar te maken zijn, riool zit toch immers onder de grond. Pas als het te laat is, wordt de schade zichtbaar door breuken in persleiding, dichtgeslibde leidingen, explosie's. Dan is herstel een kostbaar gebeuren.

Zo houden we de samenwerking in stand.

Waternet blijft in gesprek met de ODNZKG. De bereikte resultaten worden intern (met kennisgeving aan de OD-NZKG) gerapporteerd aan het bestuur van Waternet.