Zuid Holland - Rijnmond - project indirecte lozingen DCMR

De uitvoering van werkzaamheden voor indirecte lozingen in relatie met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is projectmatig opgepakt binnen de DCMR.

Het doel van het project indirecte lozingen is om een goede en gestructureerde uitvoering van dit deel van de taken te krijgen. De controles in het project richten zich op alle aspecten van het thema indirecte lozingen. Alle afvalwaterstromen worden in beeld gebracht. De resultaten vormen ook een basis voor prioritering van controles. Er vinden er ook buiten dit project controles op afvalwater plaats.

Binnen het project is ook aandacht voor actualisatie van vergunningen en de noodzaak voor het opleggen van maatwerk.

De aanpak van het project gebeurd in nauwe afstemming met de waterbeheerders en rioolbeheerders, zodat sprake is van optimale kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen. In het project vinden periodiek strategisch en operationeel overleg plaats tussen verschillende partijen. In deze overleggen kunnen

 • kennis,
 • knelpunten,
 • kansen,
 • verwachtingen
 • en wensen

worden gedeeld. Centraal bij de aanpak staat voor DCMR: “Zelf oppakken en invullen van de nieuwe taak in goede samenspraak met de waterbeheerders en de rioolbeheerders”.

De uitvoering van VTH-taken met betrekking tot indirecte lozingen is projectmatig opgepakt binnen de DCMR.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Hollandse Delta

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 • Rijkswaterstaat

 • DCMR Milieudienst Rijnmond

 • ad hoc rioolbeheerders, gemeentelijke vertegenwoordigers

Beschrijving van dit voorbeeld

Huidige Situatie

Met de waterbeheerders vindt periodiek overleg plaats over diverse onderwerpen. Met de start van het project indirecte lozingen zijn concrete afspraken gemaakt over een strategisch en een operationeel overleg, waarin ervaringen, kansen en knelpunten rondom indirecte lozingen en eventueel andere wateraspecten aan de orde komen. Projectinformatie en projectervaringen worden besproken.

Wat is de gewenste situatie

Gewenste situatie is dat er een optimale informatie uitwisseling plaatsvindt en dat ervaringen, kansen en knelpunten worden besproken. Probleem- en risicoanalyses en prioriteiten worden aan de orde gesteld. Incidenten en de naleving van werkafspraken worden besproken. De lijnen naar elkaar zijn kort en er is sprake van transparantie.

Het operationeel overleg wordt momenteel nader vorm gegeven. Voor dit overleg is de gewenste situatie dat wordt deelgenomen door rioolbeheerders en specialisten zuivering en medewerkers van de omgevingsdienst. Afhankelijk van de agenda worden verschillende deelnemers uitgenodigd voor het overleg.

Wat is de aanpak en concrete actie

In het bestaande periodieke overleg met de waterbeheerders zijn afspraken over een periodiek strategisch en operationeel overleg gemaakt, waarin de taken rondom indirecte lozingen een nog duidelijker plaats krijgen. Afspraken zijn gemaakt over doelen, deelnemers en frequentie van de genoemde overleggen.

 1. Strategisch overleg:
  Doel: bespreken van landelijke ontwikkelingen, plannen komend jaar, invulling aanpak projecten afvalwater, evaluatie projecten/resultaten.
  Deelnemers: Waterbeheerders binnen de regio, medewerkers watermanagement en DCMR.
  Frequentie: 2-4 keer per jaar.
 2. Operationeel overleg
  Doel: bespreking operationele aspecten projecten.
  Deelnemers: er is een lijstje opgesteld van potentiële deelnemers Ook vertegenwoordigers rioolbeheer, zuiveringen en toezichthouders staan op deze lijst.
  Uitnodiging is afhankelijk van de agenda.
  Frequentie: 3-4 keer per jaar.

Wat is het resultaat?

 • er is een goed medium om diverse strategische en operationele aspecten rondom indirecte lozingen te bespreken,
 • in de praktijk gebleken knelpunten worden geagendeerd, geëvalueerd, geanalyseerd en opgelost,
 • de lijnen zijn kort; er zijn geen belemmeringen in de leerpunten.

Waarom willen we dit project delen?

Periodiek overleg levert een goede basis om elkaar "te vinden" ,waar en wanneer nodig. Het is ook een goede basis om kennis met elkaar te delen.

Zo houden we de samenwerking in stand

 • De afspraken ten aanzien van de overleggen zijn niet formeel vastgelegd, maar in de notulen van het (reeds bestaande) overleg beschreven.

Dit blijkt in de praktijk een voldoende basis om invulling te geven aan de onderlinge afstemming.

*) Formele werkafspraken zijn wel gemaakt rondom de aanpak bij calamiteiten, afwijkend influent, afvalwater dat niet voldoet aan de lozingseisen en lozing van bluswater en rondom vergunningverlening zie andere pagina's.