De inrichting voldoet aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Is de EED nog van toepassing?

Vraag

De inrichting voldoet aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Is de EED nog van toepassing?

Antwoord

Ja, mits de onderneming onder de werkingssfeer van de EED (Energy Efficiency Directive) valt.

De EED en het Activiteitenbesluit zijn verschillende regelingen. Dit betekent dat beide verplichtingen gelden. Wel vervalt de verplichting van de energie-audit als de drijver een energiebesparingsonderzoek heeft laten uitvoeren zoals benoemd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Dit is geregeld in artikel 7 van de implementatieregeling.

De EED is de auditplicht, het in kaart brengen van de mogelijke energiebesparende maatregelen. Artikel 2.15 schrijft voor dat de maatregelen getroffen moeten worden.

Dit neemt niet weg dat het bevoegd gezag vrijstellingen kan geven als er sprake is van overlapping.