Beoordelingspunt

Het Activiteitenbesluit biedt bescherming aan gevoelige gebouwen en terreinen. In de meeste gevallen gelden de grenswaarden op de gevel van het gebouw of op de grens van het terrein.

U vindt op deze pagina informatie over de positie van het beoordelingspunt.

Het Activiteitenbesluit biedt aan een beperkt aantal objecten bescherming. Het gaat om gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen. Het Activiteitenbesluit sluit hierbij aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder. Voor meer informatie wordt verwezen naar de webpagina 'Geluidsgevoelige objecten in het Activiteitenbesluit'.

De meeste grenswaarden gelden op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen, waarbij het begrip ‘gevel' verwijst naar de Wet geluidhinder. Daarin wordt een gevel zonder te openen delen (een zogenoemde dove gevel) niet als gevel aangemerkt, zodat de geluidsnormen daarop niet van toepassing zijn. Een beoordelingshoogte is niet voorgeschreven. Uitzonderingen op de toetsing op de gevel zijn:

  • Voor geluidsgevoelige terreinen geldt de grenswaarde op de grens van het terrein.
  • Voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein geldt de grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) op 50 meter van de grens van de inrichting. Zijn echter binnen een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting gevoelige objecten gelegen, anders dan gevoelige objecten op het gezoneerde industrieterrein, dan gelden de waarden op de gevel (artikel 2.17).
  • De grenswaarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein (artikel 2.17). Vanuit een goede ruimtelijke ordening zijn gevoelige bestemmingen op een gezoneerd terrein overigens onwenselijk.
  • Voor in- en aanpandige gevoelige gebouwen gelden er ook grenswaarden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten (dit geldt niet voor tankstations). Deze grenswaarden gelden niet als de bewoners geen toestemming geven voor geluidsmetingen (artikel 2.17).
  • De grenswaarden voor de in- en aanpandige gevoelige gebouwen gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten (artikel 2.17).