Acculader

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "in werking hebben van een acculader". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Onder deze activiteit vallen alleen acculaders voor het opladen van accu's met vloeibare bodembedreigende stoffen, de zogenaamde "natte" accu's, zoals op heftrucks en andere transportmiddelen.

Acculaders voor handgereedschappen en batterijladers en dergelijke vallen niet onder deze activiteit.

Alle in Nederland verkrijgbare elektrische auto's hebben droge accu's. Op de laders voor deze auto's zijn de voorschriften dus niet van toepassing.
Bodembedreigende stof

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

bodembedreigende stof: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen

Toelichting

De bodembedreigendheid van een stof is af te leiden uit het Stoffenschema van de NRB (zie bijlage 2 deel 3 van de NRB). In het algemeen geldt dat stoffen binnen een bedrijfsmatige activiteit bodembedreigend zijn, tenzij het tegendeel is bewezen. In gezamenlijk overleg tussen bedrijf en bevoegd gezag kan per stof worden vastgesteld of er feitelijk sprake is van een bodembedreigende situatie.