AIM in stappen - Meldingsformulier

Dit schema geeft een overzicht van de stappen die u in het tweede gedeelte van de Activiteitenbesluit Internet Module (het Meldingsformulier) doorloopt.

Bij elke stap staat een korte toelichting. Deze toelichting wordt zichtbaar als u met uw muis over de stap in het schema gaat.

Aim In Stappen - Meldingsformulier 2019 Introductie Meldingsformulier Invoeren gegevens Bijlagen toevoegen Melding controleren Melding indienen Melding en bijlagen digitaal verzonden naar bevoegd gezag Bevestiging van verzenden melding, melding te downloaden Bijlagen nasturen

Hotspots

Introductie Meldingsformulier

Na inloggen met eHerkenning of DigD ziet u met welk account u de melding gaat doen. U krijgt een korte uitleg over het invullen van het meldingsformulier en een overzicht van de gegevens die u nodig heeft om een melding te kunnen doen.

De vragen in het meldingsformulier baseert de AIM op de keuzes die u in de vragenboom heeft gemaakt

Invoeren gegevens

Als u inlogt met eHerkenning of DigiD, dan bewaart de AIM uw antwoorden 6 maanden. Als u later verder wilt gaan, logt u weer in. U kunt dan naar keuze antwoorden van de laatste 20 sessies opnieuw gebruiken.

Gegevens melder
In deze stap vraagt de AIM eerst een aantal gegevens van de melder, zoals naam, telefoonnummer en adres. Als u de melding als gemachtigde namens een bedrijf doet, dan moet u hier ook de gegevens van de drijver van de inrichting invullen. Dit is degene die feitelijk de leiding heeft over het bedrijf.

Gegevens bedrijf
Het formulier gaat verder met vragen over de naam, locatie en het postadres van het bedrijf. Ook kunt u hier aangeven wie bevoegd gezag is voor uw bedrijf, de gemeente of de provincie.

Beschrijving activiteiten
Hier vult u de startdatum van de te melden activiteiten in en geeft u een beschrijving van de aard en omvang van de activiteiten of processen in uw bedrijf. Als u in de vragenboom activiteiten heeft geselecteerd met specifieke meldingsvereisten dan vraagt de AIM expliciet naar deze gegevens.

Bijlagen toevoegen

In het meldingsformulier van de AIM kunt u bijlagen bij de melding direct uploaden. Ze worden dan automatisch meegestuurd met de digitale melding met de AIM.

Als u een bijlage niet digitaal kunt aanleveren, dan kunt u deze ook per post naar het bevoegd gezag sturen. U laat het upload-veld in het meldingsformulier dan leeg.

Aan het eind van het meldingsformulier krijgt u een overzicht van bijlagen die u nog op papier moet toezenden.

U kunt de volgende soorten bestanden uploaden met de AIM: doc, docx, dwf, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, ppt, xls, xlsx, ods of tiff. De maximale omvang van elk bestand is 20 MB.

Melding controleren

Na het invullen van alle gegevens en het bijvoegen van bijlagen geeft de AIM een overzicht van alle ingevoerde gegevens.

Als u niet alle verplichte bijlagen heeft meegestuurd vindt u hier ook een overzicht van de bijlagen die u nog naar het bevoegd gezag moet sturen.

Controleert u alle gegevens goed voordat u aangeeft of de melding correct is. Tot slot krijgt u de vraag of u de melding wilt indienen.

Melding indienen

Na het indienen van de melding ontvangt u een bericht op uw eigen e-mailadres dat de melding is verzonden. Dit bericht bevat ook een link waarmee u de bestanden van de melding kunt downloaden. Dan moet u wel eerst inloggen met het account waarmee u de melding hebt ingediend.

U kunt u eventueel ook nog een ander e-mailadres opgeven voor een kopie van de melding. Hiermee brengt u bijvoorbeeld een collega binnen uw bedrijf meteen op de hoogte van de melding. Die ander moet dan ook eerst inloggen met eHerkenning of DigiD om de bestanden van de melding te kunnen zien.

Bevestiging van verzenden melding, melding te downloaden

AIM
Na het beantwoorden van de vraag of u een kopie van de melding naar een ander e-mailadres wilt sturen toont de AIM in het laatste scherm dat uw melding is verzonden naar het bevoegd gezag. Dat betekent dat u de melding met de AIM helemaal heeft afgerond.

In het afsluitende scherm staan nogmaals de bijlagen die u nog naar het bevoegd gezag moet sturen. Als u naast de melding Activiteitenbesluit ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets moet aanvragen, dan vindt u hier een link naar het Omgevingsloket online. Als laatste kunt u in dit scherm ook het pdf-bestand van de melding downloaden.

E-mailbericht Melding Activiteitenbesluit verzonden
U ontvangt ook een e-mail bericht met de bevestiging dat uw melding is verzonden naar het bevoegd gezag. Dit bericht bevat ook een link naar de bestanden van de melding, de milieuregels en de toelichtingen daarop. Om deze bestanden te kunnen downloaden, moet u eerst inloggen met het account waarmee u de melding heeft ingediend. Als u op een later tijdstip wilt downloaden, logt u weer in. De links naar uw bestanden blijven 6 maanden actief.

Ontvangstbevestiging door bevoegd gezag
Nadat u in de AIM uw melding heeft ingediend, ontvangt het bevoegd gezag per e-mail een bericht dat er een melding is ingediend. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om de melder via de AIM een ontvangstbevestiging te sturen. Als het bevoegd gezag hier gebruik van maakt, dan ontvangt de melder per e-mail een ontvangstbevestiging van het bevoegd gezag.

Wijzigingen na indienen melding
Nadat de melding is ingediend is het niet meer mogelijk de ingevoerde gegevens te wijzigen. Wel kunt u een nieuwe 'sessie' starten waarin de eerder ingevoerde gegevens al zijn opgenomen. U logt daarvoor in met het account waarmee u de melding heeft ingediend. Vervolgens selecteert u de sessie waarmee u de melding heeft ingediend. De AIM maakt dan een nieuwe sessie aan waarin de antwoorden van uw eerdere melding zijn ingevuld. Op basis van deze nieuwe ‘sessie’ kunt u een nieuwe melding indienen.

Melding en bijlagen digitaal verzonden naar bevoegd gezag

Nadat u in de AIM uw melding heeft ingediend, ontvangt het bevoegd gezag per e-mail een bericht dat er een melding is ingediend. Dit bericht bevat onder meer een link naar de bestanden van het meldingsformulier, de milieuregels en de toelichtingen daarop. Om deze bestanden te kunnen downloaden moet het bevoegd gezag eerst inloggen met eHerkenning.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om de melder via de AIM een ontvangstbevestiging te sturen. Als het bevoegd gezag hier gebruik van maakt, dan ontvangt de melder per e-mail een ontvangstbevestiging van het bevoegd gezag.

Bijlagen nasturen

De bijlagen die u niet in de AIM hebt kunnen uploaden, moet u op een andere manier naar het bevoegd gezag sturen.

Het postadres van het bevoegd gezag voor uw bedrijf vindt u in het pdf-bestand van het meldingsformulier. In het e-mailbericht met de bevestiging dat uw melding is verzonden is een link opgenomen naar dit pdf-bestand. Om dit bestand te kunnen downloaden, moet u eerst inloggen met het account waarmee u de melding heeft ingediend.