Bodemvoorschriften voor wisselverwarmingsinstallaties

Gesloten systeem

Als bodembedreigende stoffen, zoals olie of glycol, worden toegepast, moet het systeem gesloten zijn uitgevoerd. Er zijn dan geen eisen voor bodembeschermende voorzieningen.

Controle, onderhoud en beheer

Om te waarborgen dat het systeem gesloten is en blijft, moet het bedrijf periodiek controle en onderhoud uitvoeren. Dit moet het bedrijf vastleggen in interne procedures en werkinstructies.

Procedures en instructies

In deze procedures en instructies moet staan:

  • hoe het bedrijf de staat en goede werking van wisselverwarmingseenheden controleert
  • hoe het bedrijf zorgt dat zo vaak als nodig inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden
  • hoe is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd

Zie ook de informatie over bodembeschermende maatregelen.

Opruimen gemorste of gelekte stoffen

Lekkages en morsingen moet het bedrijf voorkomen door het houden van toezicht en regelmatige inspecties. Als er toch een lekkage is of als er gemorst is, dan moeten de vrijgekomen stoffen worden verwijderd voordat ze in de bodem terecht komen.

Lekkages moeten snel en doeltreffend worden verholpen en morsingen moeten worden opgeruimd volgens de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies. Er moet personeel aanwezig zijn dat geoefend is in het gebruik en er moeten voldoende absorptiemiddel en andere materialen ter bescherming van de bodem aanwezig zijn.

Vrijstelling bodemonderzoek

Bij wisselverwarmingsinstallaties is het niet verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren.

Logboek

In een logboek moet het bedrijf bijhouden:

  • bevindingen van controles van wisselverwarmingseenheden
  • bevindingen van onderhoud aan wisselverwarmingseenheden
  • acties die zijn genomen na een incident met bodembedreigende stoffen