Kwaliteit Beperkte Procedure

De algemene kwaliteitsvereisten voor een MER zijn ‘juistheid' en ‘volledigheid': de milieu-informatie in het rapport moet correct zijn, en het rapport moet ook voldoende informatie bevatten om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen.

In de beperkte m.e.r.-procedure is er in veel gevallen een duidelijke rolverdeling tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van het MER en voor de inhoudelijke kwaliteit; het bevoegd heeft de verantwoordelijkheid voor de procedure en een meer toetsende rol met betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit. Het bevoegd gezag moet in eerste instantie beoordelen of het MER de informatie bevat die noodzakelijk is voor het te nemen besluit.

In de onderstaande webpagina's wordt op verschillende aspecten ingegaan. Bij het raadplegen van deze module kunt u ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen die op een rij zijn gezet.