Kwaliteit in relatie tot tijd en geld

Hier vindt u informatie over kwaliteit van het m.e.r. in relatie tot tijd en geld.

Streef naar een korte maar realistische doorlooptijd

In veel gevallen gaat het bij de beperkte procedure om duidelijk afgebakende en concrete projecten, waardoor in principe de procedure snel kan worden doorlopen. Een korte doorlooptijd is wenselijk met het oog op duidelijkheid voor de omgeving en omdat de kans op het verouderen van gegevens dan kleiner wordt. Daarnaast kunnen de financiële belangen van initiatiefnemers groot zijn: vertraging kan veel geld kosten.

Maak een realistische planning en houd daarbij rekening met tijd die nodig is voor kwaliteits­borging. En kwaliteit is ook: het halen van de planning!

Wees duidelijk over planning en onzekerheden

Onzekerheid en onduidelijkheid over de planning kan leiden tot kritiek uit de omgeving. Probeer ook daarom een realistische planning te maken en geef de omgeving informatie over voortgang en eventuele vertragingen (zie webpagina's Participatie).

M.e.r. en kosten

Onderzoeken, het opstellen van het MER en communicatie kosten geld: zowel aan de kant van de initiatiefnemer als bij het bevoegd gezag. Hoewel er tot op zekere hoogte een relatie bestaat tussen geld en kwaliteit is het niet per definitie zo dat een hoger onderzoeks­budget leidt tot een betere kwaliteit. Voor private partijen in beperkte procedures is het opstellen van een MER en een vergunningaan­vraag een noodzakelijke investering. Tegelijk kan het achterwege laten van onderzoek om kosten te besparen uiteindelijk - als blijkt dat onderzoek toch nodig is - leiden tot meerkosten en vertraging.

Analyseer risico's

Externe invloeden kunnen een bedreiging vormen voor de planning van een m.e.r.-project. Denk bijvoorbeeld aan jurisprudentie, nieuwe wetgeving, het beschikbaar komen van nieuwe technieken of modellen enzovoort. Voor de kwaliteit kan het van belang zijn om regelmatig, bijvoorbeeld als onderdeel van regulier voortgangsoverleg, na te gaan of er omstan­dig­heden zijn die een bedreiging kunnen gaan vormen voor de voortgang van het project. Het kan daarbij om inhoude­lijke zaken gaan (bijvoorbeeld als jurisprudentie nieuwe inhoudelijke eisen stelt) of om het proces. Tijdig signaleren van risico's maakt het mogelijk maatregelen te treffen (bijvoorbeeld het aan­passen van het onderzoek).