Kwaliteitsborging: de belangrijkste aanbevelingen op een rij

In de verschillende onderdelen van deze module zijn aanbevelingen opgenomen over kwaliteitsborging. De belangrijkste aanbevelingen zijn de volgende:

  • Kwaliteitsborging bij het bevoegd gezag . Voor het bevoegd gezag is het zaak om bij een m.e.r.-project een begeleidingsteam te formeren dat in staat is om te beoordelen of het MER voldoende kwaliteit heeft, en de initiatiefnemer op dit punt ook aansturing te verschaffen. De vaardigheiden van de aan te wijzen projectbegeleider namens het bevoegd gezag zijn een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast verdient het aanbeveling de expertise binnen de eigen organisatie te benutten, bijvoorbeeld door een begeleidingsgroep met inhoudelijke deskundigen in te stellen.
  • Inschakelen van externe adviseurs door de initiatiefnemer . In de praktijk schakelen initiatiefnemers gewoonlijk externe adviseurs (bijvoorbeeld een bureau) in om de specifieke kennis en kunde voor het opstellen van een MER aan te leveren. Uiteraard zijn er allerlei vormen van uitbesteding mogelijk; een algemeen recept hiervoor is niet te geven. Wel biedt het voor een initiatiefnemer bijna altijd voordelen om al vroeg in het proces bij externe adviseurs aan te kloppen, zodat van meet af aan te profiteren valt van kennis en ervaring met eerdere vergelijkbare projecten.
  • Commissie m.e.r. vrijwillig om advies vragen?In de beperkte procedure is advisering in het voortraject en toetsing van het MER door de Commissie voor de milieueffectrapportage niet verplicht. Voor het bevoegd gezag kan er echter aanleiding zijn in specifieke gevallen toch de Commissie om advies te vragen; bijvoorbeeld wanneer een project omstreden is, een geheel nieuwe ontwikkeling betreft en/of er binnen de eigen organisatie onvoldoende deskundigheid en ervaring beschikbaar is om een goede beoordeling van de benodigde (en geleverde) milieu-informatie te maken.
  • Kwaliteit in relatie tot tijd en geld . Voor de initiatiefnemer en ook voor het bevoegd gezag is het van belang te streven naar een korte maar realistische doorlooptijd. Bij de afweging of het nuttig is tijd en geld in bepaald onderzoek te investeren, moet ook worden meegewogen welke risico's er ontstaan indien het betreffende onderzoek achterwege blijft.
  • Eisen aan informatie . De basiseis voor een MER is dat de daarin gebundelde informatie juist en volledig is. Verder moet deze informatie overzichtelijk geordend zijn. Vanuit communicatief oogpunt loont het om vooral veel werk te maken van een goed toegankelijke samenvatting.

Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden.