Kwaliteit in relatie tot tijd en geld

Hier vindt u informatie over de kwaliteit van het MER in relatie tot tijd en geld.

Streef naar een korte maar realistische doorlooptijd

M.e.r.-projecten hebben de naam lang te duren. Er zijn inderdaad langdurige m.e.r.-projecten waarbij de lange duur vaak wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onduidelijkheid over nut en noodzaak, het ontbreken van financiering of een gebrek aan bestuurlijke overeenstemming. Een korte doorlooptijd is wenselijk met het oog op duidelijkheid voor de omgeving, de continuïteit in het projectteam en omdat de kans op het verouderen van gegevens dan kleiner wordt.

Maak een realistische planning en houd daarbij rekening met tijd die nodig is voor kwaliteits­borging. En kwaliteit is ook: het halen van de planning!

Wees duidelijk over planning en onzekerheden

Onzekerheid en onduidelijkheid over de planning kan leiden tot veel kritiek uit de omgeving. Probeer ook daarom een realistische planning te maken en geef de omgeving informatie over voortgang en eventuele vertragingen (zie Participatie).

M.e.r. en kosten

Onderzoeken, het opstellen van het MER en communicatie kosten geld. Hoewel er tot op zekere hoogte een relatie bestaat tussen geld en kwaliteit is het niet per definitie zo dat een hoger onderzoeks­budget leidt tot een betere kwaliteit. Tegelijk kan het achterwege laten van onderzoek om kosten te besparen uiteindelijk - als blijkt dat onderzoek toch nodig is - leiden tot forse meerkosten en vertraging.

Analyseer risico's

Externe invloeden kunnen een bedreiging vormen voor de planning van een m.e.r.-project. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingen, jurisprudentie, nieuwe wetgeving, het beschikbaar komen van nieuwe modellen, het ontstaan van een pressiegroep enzovoort. Voor de kwaliteit is het van belang om regelmatig, bijvoorbeeld als onderdeel van regulier voortgangsoverleg, na te gaan of er omstan­dig­heden zijn die een bedreiging kunnen gaan vormen voor de voortgang van het project. Het kan daarbij om inhoude­lijke zaken gaan (bijvoorbeeld als jurisprudentie nieuwe inhoudelijke eisen stelt) of om het proces. Tijdig signaleren van risico's maakt het mogelijk maatregelen te treffen (bijvoorbeeld het aan­passen van het onderzoek).

Let op seizoensafhankelijkheid

Het onderzoek voor sommige milieuthema's kan seizoensafhankelijk zijn; denk bijvoorbeeld aan veldonderzoek voor natuur. Ga daarom in een vroeg stadium na of veldwerk nodig is en hou bij de planning daarmee rekening.