Wat zijn de procedurestappen?

Een overzicht van de uitgebreide en de beperkte m.e.r.-procedure. Vanuit dit overzicht kunt u per procedurestap doorklikken naar de toelichting.

schema Mededeling Bezwaar en beroep Evaluatie Kennisgeving, zienswijzen en advies Commissie m.e.r. Besluit, motivering, bekendmaking en mededeling uitgebreide procedure MER Beperkte procedure: advies en raadpleging op verzoek of ambtshalve Beperkte procedure: advies en raadpleging op verzoek of ambtshalve Uitgebreide procedure: altijd raadpleging Kennisgeving en zienswijzen Besluit, motivering, bekendmaking en mededeling beperkte procedure Uitgebreide procedure: advies van bevoegd gezag aan initiatiefnemer

Begrippen

  • IN: initiatiefnemer
  • BG:bevoegd gezag
  • m.e.r.: milieueffectrapportage (de procedure)
  • MER: milieueffectrapport

Hotspots

Mededeling

De initiatiefnemer deelt zijn voornemen schriftelijk mee aan het bevoegd gezag.

Kennisgeving en zienswijzen

Het voornemen om een plan te gaan opstellen of een m.e.r.-plichtige activiteit te ondernemen en hiervoor de m.e.r.-procedure te doorlopen moet op een geschikte wijze openbaar worden aangekondigd. Deze kennisgeving wordt gedaan door het bevoegd gezag.

Beperkte procedure: advies en raadpleging op verzoek of ambtshalve

Bij beperkte m.e.r.-procedure adviseert het bevoegd gezag de initiatiefnemer over de reikwijdte en het detailniveau als de initiatiefnemer hier om verzoekt of ambtshalve.

Kennisgeving, zienswijzen en advies Commissie m.e.r.

Bij het doorlopen van de m.e.r.-procedure wordt in alle gevallen:

  • openbaar kennis gegeven van het MER
  • het MER ter inzage gelegd
  • een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen over het MER naar voren te brengen.

Besluit, motivering, bekendmaking en mededeling uitgebreide procedure

Het plan of besluit wordt pas vastgesteld door het bevoegd gezag als de m.e.r.-procedure tot aan deze stap  correct en volledig is doorlopen en de gegevens in het MER redelijkerwijs aan het uiteindelijke plan of besluit ten grondslag kunnen worden gelegd.

Bezwaar en beroep

De mogelijkheden om bezwaar te kunnen maken en beroep aan te kunnen tekenen tegen het vastgestelde plan of tegen het besluit volgen uit de wettelijke bepalingen waarin de betreffende moeder- of basisprocedure is vastgelegd.

Evaluatie

Na vaststelling van een m.e.r.-plichtig plan of het nemen van een m.e.r.-plichtig besluit moet het betreffende bevoegd gezag de daadwerkelijke milieugevolgen van de uitvoering van de voorgenomen activiteit onderzoeken.

MER

Bij het doorlopen van de m.e.r.-procedure wordt in alle gevallen een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Besluit, motivering, bekendmaking en mededeling beperkte procedure

Het besluit wordt pas vastgesteld door het bevoegd gezag als de m.e.r.-procedure tot aan deze stap  correct en volledig is doorlopen en de gegevens in het MER redelijkerwijs aan het uiteindelijke plan of besluit ten grondslag kunnen worden gelegd.

Uitgebreide procedure: altijd raadpleging

Bij de uitgebreide m.e.r.-procedure raadpleegt het bevoegd gezag, het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel vaststellen van het betreffende plan of besluit, in alle gevallen de adviseurs en andere bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (MER).

Uitgebreide procedure: advies van bevoegd gezag aan initiatiefnemer

In geval van een besluit adviseert het bevoegd gezag de initiatiefnemer over reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER.