Evaluatie

U vindt hier informatie over:

Onderzoek milieugevolgen

Na vaststelling van een m.e.r.-plichtig plan of het nemen van een m.e.r.-plichtig besluit moet het betreffende bevoegd gezag de daadwerkelijke milieugevolgen van de uitvoering van de voorgenomen activiteit onderzoeken (art. 7.39 lid 1). Bij het plan of besluit zijn de termijn of de termijnen waarop met het onderzoek zal worden begonnen en de wijze waarop dat onderzoek zal worden verricht al bepaald. Hiervoor zijn vanuit de m.e.r.-procedure in de Wet milieubeheer geen eisen opgenomen. Als de voorgenomen activiteit is opgenomen in een plan en pas kan worden uitgevoerd nadat hier een op het plan volgend besluit over is genomen, berust de verantwoordelijkheid van de monitoring bij het bevoegd gezag dat dit besluit neemt (art. 7.39 lid 2). Bij een besluit voert de initiatiefnemer, de publieke of private partij die de betreffende activiteit wil ondernemen, het onderzoek uit. Het bevoegd gezag geeft de initiatiefnemer desgevraagd alle medewerking en verstrekt alle inlichtingen die redelijkerwijs voor het verrichten van het onderzoek nodig zijn (art. 7.37 lid 4).

Scope van de milieugevolgen in monitoring

Na vaststelling van een m.e.r.-plichtig plan moet het bevoegd gezag alle daadwerkelijke milieugevolgen van de uitvoering van de voorgenomen activiteit onderzoeken.

Na vaststelling van een m.e.r.-plichtig besluit ligt dat anders. Het bevoegd gezag moet expliciet besluiten welke effecten gemonitord moeten worden en op welke manier. Het is daarom niet langer verplicht álle effecten van álle mer-plichtige activiteiten te monitoren. Hierdoor kan monitoring als onderdeel van de besluit m.e.r. effectief ingezet worden. In sommige gevallen waar monitoring wordt voorgeschreven, zal geen aparte monitoring van effecten nodig zijn omdat dit al wordt ondervangen door bestaande monitoringsprogramma’s en -verplichtingen.

Verslag en mededeling

Het bevoegd gezag stelt een verslag op van het onderzoek naar de milieugevolgen (art. 7.41). Hiervoor zijn vanuit de m.e.r.-procedure in de Wet milieubeheer geen inhoud- of vormvereisten opgenomen. Het bevoegd gezag stuurt het verslag op aan:

  • de adviseurs en bestuursorganen die vanwege het wettelijke voorschrift waarop het betreffende plan of besluit berust bij de voorbereiding hiervan zijn betrokken
  • de adviseurs in het kader van de Wet milieubeheer (zie Advies en raadpleging reikwijdte en detailniveau' voor een toelichting)
  • de Commissie m.e.r. bij de uigebreide m.e.r.-procedure
  • de initiatiefnemer bij een besluit (tenzij het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is)

Bekendmaking

Bij een besluit vindt gelijktijdig met het versturen van het verslag (de mededeling) een kennisgeving van het verslag plaats in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze (openbare bekendmaking). Er kan worden volstaan met het weergeven van de zakelijke inhoud. In het geval van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij dit voor het betreffende plan of besluit wettelijk anders is geregeld.

Maatregelen om milieugevolgen te beperken of te voorkomen

Uit het onderzoek naar de milieugevolgen kan blijken dat de voorgenomen activiteit "in belangrijke mate nadeliger gevolgen voor het milieu" heeft dan werd verwacht bij de vaststelling van het m.e.r.-plichtige plan of bij het nemen van het m.e.r.-plichtige besluit. Als dat in dat geval naar oordeel van het bevoegd gezag nodig is, worden maatregelen genomen die het bevoegd gezag ter beschikking staan om de milieugevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (art. 7.42).

Het bevoegd gezag mag daarbij een besluit wijzigen of intrekken, ook als dat verder gaat dan de bevoegdheden in de wettelijke regeling waarop het betreffende besluit berust. Als voor de betreffende activiteit meerdere besluiten nodig zijn, wordt per algemene maatregel van bestuur (AMvB) het besluit aangewezen waarbij het bevoegd gezag bevoegd is om aanvullend op de betreffende wettelijke regeling over te gaan tot wijzigingen of intrekking. Dit alleen voor zover dat niet al mogelijk is op basis van de wettelijke regeling(en) van het andere besluit of de andere besluiten.