Afwegen aanvaardbaarheid gezondheidsrisico’s

Wanneer zijn mogelijke risico's voor de gezondheid van omwonenden wel of niet aanvaardbaar? Dat is een afweging, die het bevoegd gezag maakt in besluiten en in regionaal of lokaal beleid.

De ruimtelijke ordening biedt meer mogelijkheden en afwegingsruimte om de omgevingskwaliteit te beïnvloeden dan de milieuregelgeving.

Ruimtelijke ordening

Vooral de regelgeving voor de ruimtelijke ordening geeft het bevoegd gezag mogelijkheden om mogelijke gezondheidsrisico’s mee te wegen in de besluitvorming. In de ruimtelijke ordening hangt de aanvaardbaarheidsbeoordeling samen met de vraag: is een goed of aanvaardbaar woon- en leefklimaat geborgd? Oftewel: zijn de mogelijke risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van veehouderijen aanvaardbaar, zodat er ook in dat opzicht een goede ruimtelijke ordening is? Zie voor meer informatie ook de stappenplannen voor het bestemmingsplan in het onderdeel 'Juridische verdieping ruimtelijke ordening'.

Milieuregels

Binnen de milieuregelgeving hebben decentrale overheden enige ruimte om gezondheidsaspecten in de besluitvorming mee te wegen. Het maakt daarbij uit, in hoeverre er al landelijke regels zijn voor een stof of milieu-aspect. Als een vergunningaanvraag voldoet aan vastgestelde grenswaarden voor fijnstof, kan deze bijvoorbeeld niet worden geweigerd vanwege fijnstofrisico's.

Bij besluiten over een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu en over maatwerkvoorschriften onder het Activiteitenbesluit is een zorgvuldige voorbereiding van besluiten en motivering van (onzekere) risico’s van belang. Ook voorzorg kan bij de brede belangenafweging worden meegewogen. Zie voor meer informatie het onderdeel 'Juridische verdieping milieu'.