Bestemmingsplan of inpassingsplan

Het bestemmingsplan kan de gemeente een handvat geven om mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen te voorkomen of te beperken.

Provincies kunnen ook ‘bestemmingsplannen’ (inpassingsplannen) vaststellen, die de gemeentelijke bestemmingsplannen overrulen. Dat kan alleen als er een provinciaal belang is. Veel provincies zijn terughoudend om inpassingsplannen te maken.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Een goede motivering is erg belangrijk.

  • Afstandseisen van veehouderijen tot woningen en andere gevoelige objecten en het instellen van zones rondom bijvoorbeeld woonwijken.
  • Begrenzen van bouwblokken en stellen van bouwvoorschriften, bijvoorbeeld maximaal aantal bouwlagen.
  • Dieraantallen en diersoorten vastleggen, bijvoorbeeld maximaal aantal dieren.
  • Regels voor gezondheid als voorwaarde voor planwijziging.
  • Beperken of niet toestaan van vrije uitloop van kippen.
  • Beperken of niet toestaan van bepaalde diercategorieën of het omwisselen naar bepaalde diercategorieën.

In het onderdeel Juridische verdieping ruimtelijke ordening vindt u meer informatie over de maatregelen die naar voren zijn gekomen in jurisprudentie. Daar leest u ook over de voorwaarden waaraan de maatregelen moeten voldoen.

Past een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Dan is een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik nodig. Uit jurisprudentie blijkt, dat mogelijke gezondheidsrisico's dan meegewogen moeten worden in het kader van een goed woon-en leefklimaat. Dit kan ertoe leiden dat het bouwplan niet kan doorgaan.

Stappenplannen

Het bevoegd gezag moet risico’s voor de gezondheid van omwonenden vanwege de (omliggende) veehouderij(en) meewegen bij het wijzigen van het bestemmingsplan. Hierbij zijn de volgende vragen van belang:

  • Is ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling een goed of aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat geborgd?
  • Schaadt het plan niemand onevenredig in zijn belangen?

Voor het bestemmingsplan zijn twee stappenplannen opgenomen. Deze beschrijven welke globale stappen nodig zijn om gezondheidsaspecten goed te verankeren in ruimtelijke plannen. Het bevoegd gezag heeft veel eigen ruimte om de stappen in te vullen en afwegingen te maken.

De twee stappenplannen werken de volgende situaties uit:

  1. Stappenplan bestemmingsplanwijziging voor (een) nieuwe woning(en) in de buurt van veehouderijen (pdf, 103 kB)
  2. Stappenplan bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van een veehouderij in de buurt van woningen (pdf, 102 kB)