Provinciale structuurvisie

De provincie moet één of meer structuurvisies voor haar grondgebied opstellen met het oog op een goede provinciale ruimtelijke ordening (artikel 2.2 Wro).

Specifiek onderwerp

Soms is het wenselijk voor een specifiek onderwerp een aparte structuurvisie te maken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

  • de onderbouwing van een bepaalde locatiekeuze
  • de inrichting van een bepaald gebied
  • een visie op de ontwikkeling van een bepaald thema. Zoals hoe de provincie bij haar besluiten omgaat met risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van veehouderijen.

Structuurvisie veehouderijen

De provincies kunnen in een (aparte) structuurvisie over veehouderijen afwegingen en beleidskeuzes maken en regionaal en lokaal maatwerk leveren. In dat kader kan bijvoorbeeld worden bepaald waar, gelet op mogelijke gezondheidsrisico’s, in de provincie uitbreiding van veehouderijen eventueel mogelijk is. Daarmee is het een bruikbaar instrument om beleidskaders vast te stellen voor het meewegen van risico’s voor de gezondheid van omwonenden van veehouderijen.

Conclusie

De provinciale structuurvisie kan worden toegepast om de beleidskaders voor de vestiging en uitbreiding van veehouderijen vast te leggen. Het instrument speelt vooral een rol bij de onderbouwing van ruimtelijke plannen en besluiten. Het onderdeel 'Instrumenten ruimtelijke ordening' benoemt kort de rol van de structuurvisie.


Zie ook