Goed gietwater glastuinbouw

Voor de glastuinbouw is goed gietwater essentieel. In 2012 is een beleidskader opgesteld voor een duurzame gietwatervoorziening. Dit beleidskader schetst een beeld van de verschillende mogelijkheden om in de gietwatervoorziening van de glastuinbouw te voorzien. Inclusief de voor- en nadelen van de verschillende opties.

Als gietwater wordt naast hemelwater vooral brak grondwater gebruikt. Glastuinbouwbedrijven met brak grondwater maken dat met omgekeerde osmose geschikt als gietwater. In dit proces worden de zouten van het water gescheiden. Er komt een stroom zoet water uit wat men gebruikt als gietwater en een stroom afvalwater waarin de zouten uit het grondwater geconcentreerd zijn. Dit heet 'brijn'. Brijn wil men meestal terugpompen in het grondwater.

Glastuinbouwbedrijven mogen tot 1 juli 2022 brijn lozen in het grondwater als hiervoor op 1 januari 2013 toestemming voor was. Deze toestemming is opgenomen als maatwerk in het Activiteitenbesluit voor bedrijven met een gietwatervoorziening van ten minste 500 m3 (artikel 3.90 lid 7).

Opheffing van verbod

Voor andere glastuinbouwbedrijven is het verboden dit afvalwater zo te lozen. Men kan op basis van artikel 2.2. van het activiteitenbesluit vragen om opheffing van dit verbod. Voor de toekomst en voor een duurzame glastuinbouw is het lozen van brijn op de bodem een onwenselijke situatie. Daarom is in 2012 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Duurzaamheid, in samenwerking met betrokken partijen gezocht naar oplossingen. Deze zijn vastgelegd in een notitie.

In de notitie Goed gietwater glastuinbouw (pdf, 447 kB) staat het kader voor het beleid rond de duurzame gietwatervoorziening voor de glastuinbouw. Hierin wordt een beeld geschetst van de verschillende mogelijkheden voor gietwatervoorzieningen in de glastuinbouw. De voor- en nadelen van de verschillende gietwatervoorzieningen zijn hierin aangegeven.

Conclusie

De conclusie is dat voor echte duurzame oplossingen veelal grootschalige collectieve systemen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld het realiseren van een speciale 'gietwaterfabriek' bij een drinkwaterbedrijf of een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor deze oplossing is wel een nieuw distributiesysteem nodig om het bij de (glas)tuinbouw bedrijven te brengen.