Lozen condenswater binnenzijde kas

De activiteit omvat het lozen van condenswater afkomstig van de binnenzijde van een kas bij het telen of kweken van gewassen in een kas. Het gaat om condenswater dat via condensgootjes wordt verzameld. Dit water kan via een  apart systeem worden opgevangen of via het hemelwaterafvoersysteem.

Als condenswater niet eerst wordt opgevangen in een condensgootje of hemelwatergoot, kan er geen sprake zijn van het lozen van condenswater.

Vindplaats

Het voorschrift voor het lozen van afvalwater afkomstig van het lozen van condenswater bij het telen of kweken van gewassen in een kas is opgenomen in artikel 3.61 van § 3.5.1 van het Activiteitenbesluit.

Lozen via oppervlaktewater, hemelwaterriool of op of in de bodem is geregeld.

Als condenswater chemische gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten voor door het gebruik van die middelen in de kas, mag dit niet geloosd worden. Men kan dit water wel als gietwater inzetten. Dit kan of via opvang in het hemelwaterbassin of via een andere soort opvang, die is aangesloten op het gietwatersysteem. Daarmee wordt onnodig lozen van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen.

Er is geen verplichting om een hemelwateropvangvoorziening aan te leggen. Ook niet als bedrijven ander gietwater gebruiken dan hemelwater uit een hemelwateropvangvoorziening van tenminste 500 kubieke meter per hectare. Over de doelmatigheid van die maatregel in alle situaties bestaan twijfels. Er zijn situaties waar men hemelwater niet als gietwater gebruikt. Het kan dan voorkomen dat de condenswaterafvoer via het hemelwaterafvoersysteem loopt, terwijl men in de kas ook chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt. In die gevallen kan dit door het bevoegd gezag verandert worden op basis van de zorgplicht.


In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 91 kB) opgenomen. Deze is hier verwerkt. Sinds het van kracht worden van deze voorschriften op 1 januari 2013, is er geen wijzig doorgevoerd.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

Verboden en voorwaarden

Als in de kas gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden toegepast is het lozen van condenswater, dat via condensgootjes wordt verzameld, in een vuilwaterriool verboden. Dit condenswater moet worden opgevangen en kan als gietwater worden ingezet.

Als men geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden toepast of er sprake is van alleen biologische productiemethoden, is lozen in oppervlaktewater, hemelwaterriool of op of in de bodem toegestaan.

Controleaspecten

  1. is er sprake van het opvangen van condenswater?
  2. Worden gewasbeschermingsmiddelen of biociden toegepast? Wordt het condenswater hergebruikt?
  3. Worden geen gewasbeschermingsmiddelen of biociden toegepast? Wordt het condenswater niet geloosd in het vuilwaterriool?