Indeling, uitvoering en ligging van het bedrijf

Twee bijlagen zijn altijd nodig voor het doen van een melding Activiteitenbesluit. Dat zijn de bijlagen: Indeling en uitvoering van het bedrijf en Situatieschets. Op deze pagina vindt u uitleg hierover. Daarnaast zijn er bijlagen die in geval van bepaalde bedrijfsactiviteiten nodig zijn. De melder kan ook extra bijlagen toevoegen.

Bijlage indeling en uitvoering van het bedrijf

Degene die de melding doet, moet gegevens toevoegen over de indeling en uitvoering van het bedrijf. Hier moet hij in ieder geval aangeven:

  • de grenzen van het bedrijfsterrein
  • de ligging en de indeling van de gebouwen
  • de functie van de te onderscheiden ruimten
  • de ligging van de bedrijfsriolering
  • de plaats van de lozingspunten

Dit kan bijvoorbeeld met een plattegrondtekening. De gegevens hierboven moeten helder uit de tekening zijn af te leiden. Anders is de melding niet volledig en kan het bevoegd gezag om aanvulling vragen.

Wanneer het bedrijf een verandering van het bedrijf meldt, moet duidelijk zijn op welke onderdelen van het bedrijf de verandering betrekking heeft.

Bijlage situatieschets

Bij de melding moet het bedrijf een situatieschets toevoegen waarop de ligging van het bedrijf ten opzichte van de in de omgeving gelegen gebouwen is aangegeven. De situatieschets moet een schaal hebben van ten minste 1:10.000 en moet zijn voorzien van een noordpijl. De melder kan hiervoor een kadastrale tekening gebruiken als deze voldoende duidelijk is.

Hoe aanleveren?

Degene die de melding doet kan de informatie digitaal, via de AIM, of op papier aanleveren.

Het digitale meldingsformulier in de AIM geeft de mogelijkheid om bestanden te uploaden. Daarbij mag een bestand niet groter zijn dan 20 MB. Het bestand mag ook geen andere extensie hebben dan doc, docx, dwf, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, ppt, xls, xlsx, ods of tiff.

Aanvullingen kunnen ook buiten de AIM gedaan worden. Bijvoorbeeld per e-mail. De melder en de gemeente kunnen dan over de manier van aanleveren contact met elkaar opnemen.

Extra bijlagen

De melder kan ook extra bijlagen toevoegen, bijvoorbeeld een bijlage:

  • met een uitgebreide omschrijving van de aard en omvang van de activiteiten of processen binnen het bedrijf
  • met gegevens over bepaalde installaties
  • waarop de bedrijfsriolering met lozingspunten is aangegeven