Activiteitenregeling: wijziging stofklassenlijst en lijst MTR-waarden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft wijzigingen aangebracht in de stoffenlijst van bijlage 12 Activiteitenregeling. En in de lijst met MTR-waarden (bijlage 13 van de Activiteitenregeling).

Inwerkingstredingsdatum

De inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen van de Activiteitenregeling is 1 augustus 2021. Dit is op 30 juli 2021 bekendgemaakt in de Staatscourant.

Inhoud wijzigingen lucht

Bijlage 12a, 12b en 13 zijn aangepast. In bijlage 12a zijn nieuwe stoffen (xlsx, 147 kB) toegevoegd. In bijlage 12b zijn alleen namen gecorrigeerd en Cas-nummers van groepen stoffen.

Bijlage 13 is aangevuld met stoffen (xlsx, 20 kB) waarvan het bevoegd gezag al een norm heeft aangevraagd.

De wijzigingen zijn gericht op het actueel houden van de Activiteitenregeling en daarmee op het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de Activiteitenregeling.

Andere wijzigingen

Naast deze wijzigingen in verband met CLP, REACH en ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), is er een wijziging over het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw.

Invloed op het milieu

Deze wijzigingen zijn actualiseringen, zoals het herstel van omissies. De gevolgen voor het milieu zijn daarmee naar verwachting neutraal tot positief.