Diervoederindustrie: hoe omgaan met geur?

Op de InfoMil website staan nu nieuwe pagina's die in gaan op de diervoederindustrie en geur. De informatie is tot stand gekomen in samenwerking met bedrijven, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten, RUD).

Doel

Het doel van de pagina's over de diervoederindustrie is het verschaffen van informatie over de geurbelasting op de omgeving door het produceren van veevoeders. Het bevoegd gezag kan deze informatie gebruiken voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau in het kader van vergunningsprocedures als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Over een aantal onderwerpen loopt een landelijk brede discussie:

 • hoe moet geurbelasting inzichtelijk worden gemaakt? en
 • hoe moet deze getoetst worden?

De pagina's gaan hierop in. Het is aan het bevoegd gezag op die punten een zorgvuldig oordeel te vormen en daarbij rekening te houden met de lokale omstandigheden.

Status

De pagina's over de diervoederindustrie hebben de status van een informatiedocument. Het heeft dus geen wettelijke status. De informatie is tot stand gekomen in samenwerking met bedrijven, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten, RUD). Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen bedrijven en RUD’s over:

 • de berekening van de geuremissie
 • welke gegevens het bedrijf bij houdt en aanlevert aan het bevoegd gezag
 • hoe het bevoegd gezag toezicht kan houden

De informatieve pagina is in 2016 voorgelegd aan de Kennisalliantie Geur Overheden (KaGO). KaGO is een initiatief van RUD’s en heeft verder geen status. In het KaGO zitten geurspecialisten van RUD’s. Het KaGO is akkoord met de informatie en aanpak die op deze pagina staat.

Opbouw

De 'hoofdpagina' over de diervoederindustrie bevat de belangrijkste informatie. Hierin staat onder andere informatie over:

 • de berekening van de geuremissie
 • welke gegevens het bedrijf bij houdt en aanlevert aan het bevoegd gezag
 • hoe het bevoegd gezag toezicht kan houden

Aan de 'hoofdpagina' zijn de volgende drie 'subpagina's' gekoppeld:

 • procesbeschrijving. Het productieproces per bedrijf vertoont grote gelijkenis. Deze pagina geeft een beschrijving van dit productieproces.
 • geurbronnen en maatregelen. Deze pagina geeft aan bij welke bronnen geur verwacht kan worden. Ook geeft de pagina een overzicht van mogelijke maatregelen om geur te beperken.
 • voorbeelden: Deze pagina geeft een voorbeeld van hoe de geuremissie berekend kan worden. Ook staan hier voorbeeldvoorschriften die in een maatwerkbesluit of vergunning opgenomen zouden kunnen worden.