Evaluatie Actieplan fijnstof en industrie is gepubliceerd

In 2018 laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) analyseren. Ter voorbereiding hierop evalueerde Witteveen en Bos in opdracht van het ministerie het Actieplan fijnstof en industrie.

Het Actieplan fijnstof en industrie is in 2008 vastgesteld. Het doel was om in stappen te voldoen aan het emissieplafond:

  • in 2010 aan 11 kton
  • in 2015 aan 10,5 kton
  • in 2020 aan 10 kton

Uitgangspunt was dat bedrijven de beste beschikbare technieken toepassen. Het Actieplan richt zich op het aanscherpen van regelgeving, het stimuleren van innovatieve maatregelen en op een betere kwaliteit van emissiegegevens.

Conclusie

Voor publicatie van het Actieplan was één en ander al in gang gezet. Het ministerie paste sommige regelgeving al aan. Sommige bedrijven startten al met maatregelen uitvoeren.

In de conclusie staat het volgende over het effect op emissies:

Het effect van het Actieplan op de industriële emissies is samengevat:

  • Met name groot op enkele specifieke sectoren door doelgerichte maatregelen bij raffinaderijen (deels ook ingegeven door andere doelen, zoals SO2-reductie) en basismetaal (met name Tata Steel).
  • Beperkt op de bulk van de overige industriële emissies.
  • Overall een geleidelijke afname, zowel naar verhouding als absoluut (ondanks economische groei).

Lees het volledige rapport Evaluatie Actieplan fijnstof en industrie (pdf, 704 kB).