Kwaliteitsborging meetinstanties; accreditatie

Vraag

Wat is accreditatie? Hoe vind ik geaccrediteerde meetinstanties voor luchtemissiemetingen?

Antwoord

Accreditatie staat voor de procedure die wordt gevolgd om te erkennen dat een meetinstantie (of andere instelling) competent is voor het uitvoeren van zijn taken. Belangrijke elementen hierbij zijn: deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en continuïteit. Een accreditatie-instelling beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de meetinstantie. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de meetinstantie te garanderen.

Alle meetinstanties die luchtemissiemetingen willen uitvoeren moeten zijn geaccrediteerd op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 of NEN-EN-ISO/IEC 17020. Sinds 2009 toetst de Raad voor Accreditatie (RvA), de Nederlandse accreditatie-instelling, ook aan CEN/TS 15675 hetgeen een specifieke uitwerking op het gebied van luchtemissiemetingen voor geaccrediteerde meetinstanties is. Een meetinstantie die is geaccrediteerd door een buitenlandse accreditatie-instelling uit de European co-operation for Accreditation (EA), wordt in Nederland ook erkend.

Bij de accreditatie hoort een scope of toepassingsgebied. Hierin wordt voor de betreffende meetinstantie het materiaal of produkt (matrix) gespecificeerd waarin de testen worden uitgevoerd, het soort testen of parameters en de methoden die hierbij worden gehanteerd. De scope vermeldt tevens welke vestigingen onder de accreditatie vallen en welke verrichten per vestiging zijn geaccrediteerd. Informatie over geaccrediteerde meetinstanties en hun scope is te vinden op de website van de RvA.