Openstelling Monitoringstool NSL 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 4 maart 2016.

Aanpassingen de Monitoringstool 2016

De belangrijkste aanpassing die dit jaar is doorgevoerd, is de toevoeging van het ‘compacte’ bestandsformaat. De exportbestanden van de monitoringstool (MT) worden nu in twee formaten geleverd; het ‘compacte’ en ‘volledige’ bestandenformaat.

In het ‘compacte’ formaat zijn niet verplichte kolommen weggelaten om de Monitoringstool minder te belasten tijdens het gebruik. Het is overzichtelijker om in te werken en voor gebruikers zonder schermen langs de wegen is het ‘compacte’ formaat voldoende om mee te werken.

Het ‘volledige’ formaat is het oude formaat waar extra informatie in staat over bijvoorbeeld de x- en y-coördinaten, de commentaarvelden en dus de relevante informatie over de schermen.

Openstelling monitoringstool 1 maart 2016

U kunt nu achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl:

  • bestanden met verkeersgegevens importeren;
  • informatie in de voortgangsformulieren actualiseren;
  • bestanden met gegevens van maatregelgebieden en correctievelden importeren;
  • verkeersgegevens via de kaart wijzigen;
  • controleren van toetspunten en eventueel omzetten naar rekenpunt;
  • in de maatregelgebieden schalingsfactoren voor EC meenemen.

Planning Monitoringsronde 2016

Planning Monitoringsronde 2106
Datum Activiteit
01 maart De Monitoringstool 2016 is opengesteld voor actualisatie van verkeersgegevens.
23 maart* De Monitoringstool 2016 is opengesteld voor actualisatie van veehouderijgegevens.
04 april Schakel Verkeer (opgeven via inschrijfformulier)
15 april Streefdatum oplevering NSL-Rekentool 2016 (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie en nieuwe emissiefactoren)
20 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
01 juli Rekenresultaten Monitoring NSL 2015 beschikbaar

*streefdatum

Schakel Verkeer

Op 4 april organiseert Bureau Monitoring een Schakel Verkeer. Tijdens deze Schakel behandelen wij onderwerpen zoals:

  • verkeersgegevens invoeren
  • aanpassen van toetspunten naar rekenpunten
  • het actualiseren van voortgangsformulieren.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Hier kunt u ook uw aanvullende wensen en vragen vermelden zodat wij een programma op maat kunnen aanbieden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Taken Monitoring voor NSL partners

In de webbased Handleiding Monitoring NSL zijn de taken van de NSL partners beschreven.

Uw taak voor de verkeersgegevens betreft:

  1. Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen.
  2. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het afgelopen jaar (2015) en voor de zichtjaren 2020 en 2030. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het zichtjaar 2030 is gewenst maar niet verplicht. In deze monitoringsronde wordt voor het eerst teruggekeken op het maatgevende jaar 2015. Op basis daarvan wordt beoordeeld of feitelijk is voldaan aan de grenswaarden. Het is belangrijk om extra zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens.
  3. Het accorderen van gegevens en een (verwijzing naar een) onderbouwing toevoegen.

Een eerste stap voor de gemeente is het inventariseren of een actualisatie van wegverkeersgegevens en toetspunten nodig is. Dit kan een grote actualisatie zijn (bijvoorbeeld een nieuw verkeersmodel toepassen) of een kleine (bijvoorbeeld enkele rekenpunten aanpassen). Bekijk in deze fase uw huidige invoer nog eens goed met de kaart van de Monitoringstool om eventuele fouten op te sporen.

In de Handleiding Monitoring NSL is een schema opgenomen, die u laat zien hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren dient te actualiseren. Ook vindt u in de handleiding hoe uitgebreid u de verkeersgegevens dient te actualiseren. Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met de Helpdesk.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanvragen bij ‘account registreren’. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘wachtwoord vergeten?’.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. Gedurende de openstelling van de Monitoringstool zal deze om een nieuw wachtwoord vragen. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Wijzigings- en accorderingsrechten Het aanvragen of wijzigen van rechten is mogelijk via www.nsl-monitoring.nl à ‘Inloggen’ à‘Mijn account’. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens. Gewoonlijk binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend wordt u per e-mail geïnformeerd over de eventuele toekenning van de rechten.

Het is mogelijk om accorderingsrechten per onderdeel te verkrijgen (verkeersgegevens, veehouderijgegevens en voortgangsformulieren projecten + maatregelen). Eén account kan voor meerdere onderdelen accorderingsrechten hebben, ook voor meerdere jurisdicties. Per onderdeel van een jurisdictie kan slechts één account accorderingsrechten hebben.

Wijzigings- en accorderingsrechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus

De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden zijn ook dit jaar weer benaderd om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mail van 18 februari 2016). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd. Dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool, toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering van de opdracht gebruikt.

Controleren, onderbouwen en accorderen

Wij vragen u deze monitoringsronde extra zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken of door een export van de gegevens te maken. Controleer deze gegevens op inconsistenties en onjuistheden. Het is verstandig om na het importeren van gegevens altijd te controleren of de verwerking van de gegevens door de Monitoringstool juist is verlopen. Controleer ook of de gegevens juist en consistent zijn. In de online handleiding is beschreven hoe u de invoergegevens kunt controleren.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. In de online handleiding vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen. Ook als u niets gewijzigd heeft verzoeken wij u de verkeersgegevens te accorderen en bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de webbased Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil.