Handreiking: nieuwe Ladder eenvoudiger in het gebruik

De Ladder voor duurzame verstedelijking (kortweg: Ladder) is van toepassing op bestemmingsplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c in samenhang met artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet

Good practices

goodpractice

Jurisprudentie

jurisprudentie

Achtergrond van de Ladder

De Ladder voor duurzame verstedelijking is gewijzigd per 1 juli 2017. De Ladder als motiveergrond voor ruimtelijke plannen blijft, maar wordt lichter in het gebruik. Gemeenten moeten plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, motiveren volgens de Ladder.

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten. Dit belang staat beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte binnen een breder kader van een goede ruimtelijke ordening. Lees meer over de achtergrond van de Ladder.

Wetgeschiedenis

Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking toegevoegd aan artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening. De inwerkingtreding was op 1 oktober 2012.  Op 1 juli 2017 is de gewijzigde (nieuwe) Ladder inwerking getreden. Lees meer over de wetsgeschiedenis.

Overzichtsuitspraak

Bij de totstandkoming van de aanpassing van de Ladder heeft de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, over het bestaande artikel 3.1.6, tweede en derde lid Bro, een rol gespeeld. Omdat een deel van deze omvangrijke rechtspraak ook ná 1 juli 2017 van belang blijft, worden in de overzichtsuitspraak de hoofdlijnen van die rechtspraak weergegeven. Hiermee wordt houvast geboden aan de rechtspraktijk. U vindt hier de  overzichtsuitspraak van de Raad van State d.d. 28 juni 2017.